User Tools

Site Tools


1711--2584-turkmenia-la-gi

2584 Turkmenia là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ở 1979. Nó được đặt theo tên Soviet Republic thuộc Turkmen (now the independent state thuộc Turkmenistan).

1711--2584-turkmenia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)