User Tools

Site Tools


1714--2002-euler-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1714--2002-euler-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​2002 Euler</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá[1]</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Tamara Mikhailovna Smirnova</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +29 tháng 8 năm 1973</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Leonhard Euler</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1938 DW; 1942 GJ;<​br/>​1953 EB; <span class="​nowrap">​1973 QQ<​sub>​1</​sub></​span>;<​br/><​span class="​nowrap">​1973 SJ<​sub>​2</​sub></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +Vành đai chính</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo[2]</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +336.913 Gm (2.252 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +386.337 Gm (2.583 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +361.625 Gm (2.417 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.068</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1372.770 d (3.76 a)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 1</​th><​td>​
 +19.13 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +163.944°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +8.507°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +178.739°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kích thước</​th><​td>​
 +17.44 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng</​th><​td>​
 +5.5×10<​sup>​15</​sup>​ kg</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mật độ khối lượng thể tích</​th><​td>​
 +2.0 g/​cm³</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hấp dẫn bề mặt</​th><​td>​
 +0.0049 m/​s²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 2</​th><​td>​
 +0.0092 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ tự quay</​th><​td>​
 +? d</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng trục quay</​th><​td>​
 +?​°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vĩ độ hoàng đạo cực</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ hoàng đạo cực</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu</​th><​td>​
 +0.0839</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệt độ</​th><​td>​
 +~179 K</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu phổ</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +12.1</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​2002 Euler</​b>​ là một tiểu hành tinh vành đai chính được đặt tên theo nhà toán học và vật lý học người Thụy Sĩ Leonhard Euler. Nó được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1973, bởi Tamara Mikhailovna Smirnova.
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​2001 Einstein</​li>​
 +<​li><​b>​2002 Euler</​b></​li>​
 +<​li>​2003 Harding</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hành tinh vi hình</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Chỉ định</​li>​
 +<​li>​Nhóm</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh</​li>​
 +<​li>​Nghĩa của tên</​li>​
 +<​li>​Phát âm tên</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Tiểu hành tinh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tiểu hành tinh Aten</​li>​
 +<​li>​Các gia đình</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Mộc</​li>​
 +<​li>​Vành đai tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Loại quang phổ</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Hành tinh nhỏ xa</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Centaur</​li>​
 +<​li>​Damocloid</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Hải Vương</​li>​
 +<​li>​Cắt qua quỹ đạo Sao Hải Vương
 +<​ul><​li>​Thiên thể tách ra</​li>​
 +<​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li>​
 +<​li>​Đĩa phân tán</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sao chổi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tuyệt chủng</​li>​
 +<​li>​Lớn</​li>​
 +<​li>​Bị thất lạc</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Không định kỳ</​li>​
 +<​li>​Định kỳ</​li>​
 +<​li>​Vượt qua Mặt Trời</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiên thạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Sao băng</​li>​
 +<​li>​Bụi</​li>​
 +<​li>​Quả cầu lửa</​li>​
 +<​li>​Vẫn thạch</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Danh sách/danh mục</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Category:​Nhóm và gia đình tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh của tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Tiểu hành tinh đôi</​li>​
 +<​li>​Hành tinh nhỏ</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181020204008
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.153 seconds
 +Preprocessor visited node count: 973/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39058/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1817/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.060 ​     1 -total
 + ​58.43% ​  ​59.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​50.83% ​  ​51.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.32% ​  ​25.842 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.73% ​  ​15.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 + ​13.52% ​  ​13.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​12.54% ​  ​12.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 + ​11.92% ​  ​12.166 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.14%    5.245      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.74%    4.841      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​833450-0!canonical and timestamp 20181020204008 and revision id 26409194
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1714--2002-euler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)