User Tools

Site Tools


1716--2282-andr-s-bello-la-gi

Andrés Bello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carlos Torres
Nơi khám phá Cerro El Roble
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2282
Đặt tên theo Andrés Bello
Tên thay thế 1974 FE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0284027
Viễn điểm quỹ đạo 2.3778311
Độ lệch tâm 0.0793032
Chu kỳ quỹ đạo 1194.4136081
Độ bất thường trung bình 248.36586
Độ nghiêng quỹ đạo 4.98046
Kinh độ của điểm nút lên 207.83743
Acgumen của cận điểm 238.79974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

2282 Andrés Bello (1974 FE) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1974 bởi Carlos Torres ở Cerro El Roble observatory.[1] Nó được đặt theo tên Andrés Bello, who helped establish Santiago Observatorio Astronomico Nacional.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
1716--2282-andr-s-bello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)