User Tools

Site Tools


1718--3190-aposhanskij-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1718--3190-aposhanskij-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​3190 Aposhanskij</​b>​ (1978 SR6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi Zhuravleva, L. ở Nauchnyj.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nó được đặt theo tên Vladimir Mikhailovich Aposhanskij(1910–1943),​ who was a soviet poet và journalist.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181014195046
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.163 seconds
 +Preprocessor visited node count: 917/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34452/​2097152 bytes
 +Template argument size: 687/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 112.868 ​     1 -total
 + ​60.60% ​  ​68.401 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​49.59% ​  ​55.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.09% ​  ​24.928 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.61% ​  ​15.366 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 + ​10.95% ​  ​12.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​10.67% ​  ​12.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 +  9.33%   ​10.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.15%    6.937      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.34%    4.897      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​834950-0!canonical and timestamp 20181014195046 and revision id 26398515
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1718--3190-aposhanskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)