User Tools

Site Tools


1725--3494-purple-mountain-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1725--3494-purple-mountain-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​3494 Purple Mountain</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Đài thiên văn Tử Kim Sơn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +7 tháng 12 năm 1980</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Đài thiên văn Tử Kim Sơn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1980 XW; <span class="​nowrap">​1962 WV<​sub>​1</​sub></​span>;<​br/>​1969 UD; 1972 OA</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +Vành đai chính (Vesta family)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +305.825 Gm (2.044 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +397.281 Gm (2.656 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +351.553 Gm (2.350 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.130</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1315.820 d (3.60 a)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 1</​th><​td>​
 +19.35 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +86.279°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +5.837°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +234.559°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +72.282°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kích thước</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mật độ khối lượng thể tích</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hấp dẫn bề mặt</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 2</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ tự quay</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệt độ</​th><​td>​
 +~182 K <​i>​(ước tính)</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu phổ</​th><​td>​
 +Tiểu hành tinh kiểu V</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +12.7</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​3494 Purple Mountain</​b>​ là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện tại Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Trung Quốc, năm 1980.
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​3493 Stepanov</​li>​
 +<​li><​b>​3494 Purple Mountain</​b></​li>​
 +<​li>​3495 Colchagua</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hành tinh vi hình</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Chỉ định</​li>​
 +<​li>​Nhóm</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh</​li>​
 +<​li>​Nghĩa của tên</​li>​
 +<​li>​Phát âm tên</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Tiểu hành tinh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tiểu hành tinh Aten</​li>​
 +<​li>​Các gia đình</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Mộc</​li>​
 +<​li>​Vành đai tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Loại quang phổ</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Hành tinh nhỏ xa</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Centaur</​li>​
 +<​li>​Damocloid</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Hải Vương</​li>​
 +<​li>​Cắt qua quỹ đạo Sao Hải Vương
 +<​ul><​li>​Thiên thể tách ra</​li>​
 +<​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li>​
 +<​li>​Đĩa phân tán</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sao chổi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tuyệt chủng</​li>​
 +<​li>​Lớn</​li>​
 +<​li>​Bị thất lạc</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Không định kỳ</​li>​
 +<​li>​Định kỳ</​li>​
 +<​li>​Vượt qua Mặt Trời</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiên thạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Sao băng</​li>​
 +<​li>​Bụi</​li>​
 +<​li>​Quả cầu lửa</​li>​
 +<​li>​Vẫn thạch</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Danh sách/danh mục</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Category:​Nhóm và gia đình tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh của tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Tiểu hành tinh đôi</​li>​
 +<​li>​Hành tinh nhỏ</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181028003127
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.161 seconds
 +Preprocessor visited node count: 936/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37630/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1621/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 103.508 ​     1 -total
 + ​49.99% ​  ​51.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​43.53% ​  ​45.058 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​34.86% ​  ​36.078 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​20.20% ​  ​20.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 + ​15.60% ​  ​16.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 + ​13.24% ​  ​13.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​11.35% ​  ​11.745 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.44%    4.592      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.70%    3.826      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​835253-0!canonical and timestamp 20181028003127 and revision id 26412865
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1725--3494-purple-mountain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)