User Tools

Site Tools


1729--utopia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1729--utopia-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Utopia.jpg/​220px-Utopia.jpg"​ width="​220"​ height="​330"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Utopia.jpg/​330px-Utopia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​34/​Utopia.jpg 2x" data-file-width="​430"​ data-file-height="​645"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Utopia</​b>​ (tiếng Hy Lạp: οὐτόπος,​ phiên âm: outópos), là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ "​Utopia"​ lần đầu tiên được Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "​Utopia"​ của ông (bằng tiếng Latin,) trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương. "​Utopia"​ thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng. Một số cộng đồng có ý định kiến tạo xã hội lý tưởng cũng sử dụng thuật ngữ này. Ngoài ra, dựa vào "​utopia,"​ người ta còn tạo ra thêm một vài thuật ngữ liên quan, trong đó phổ biến và gần với "​utopia"​ nhất là "​dystopia."​
 +</​p><​p>​Cụm từ này được sử dụng để mô tả về chủ nghĩa bình quân.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thuật ngữ <​i>​utopia</​i>​ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp bởi Thomas More trong cuốn sách <​i>​Utopia</​i>​ năm 1516 của ông ất, mô tả một xã hội hòn đảo viễn tưởng trong Đại Tây Dương.
 +</​p><​p>​Từ này đến từ <​i>​tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​οὐ</​span></​i>​ ("​không"​) và <​i>​τόπος</​i>​ ("​địa điểm"​) và nghĩa là "<​i>​không có địa điểm</​i>",​ và miêu tả bất cứ xã hội không tồn tại nào '​được mô tả chi tiết đáng kể'. Tuy nhiên, trong việc sử dụng tiêu chuẩn, ý nghĩa của từ này nghĩa là thu hẹp và bây giờ thường mô tả một xã hội không tồn tại mà có ý là tốt hơn đáng kể so với xã hội hiện tại.<​sup id="​cite_ref-Thinking_Utopia_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​i>​Eutopia</​i>,​ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp <​i>​εὖ</​i>​ ("​tốt"​) và <​i>​τόπος</​i>​ ("​địa điểm"​),​ nghĩa là "​địa điểm tốt",​ và nói về một thuật ngữ chính xác để mô tả một utopia tích cực. Trong tiếng Anh, <​i>​eutopia</​i>​ và <​i>​utopia</​i>​ là hai từ đồng âm khác nghĩa và cách viết, mà có thể tạo ra nghĩa khác nhau.<​sup id="​cite_ref-Thinking_Utopia_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span id="​Sinh_th.C3.A1i_h.E1.BB.8Dc"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sinh_thái_học">​Sinh thái học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Sinh thái xã hội utopia miêu tả những cách mới mà con người liên kết với thiên nhiên.
 +Nó lĩnh hội một khoảng cách ngày càng mở rộng giữa cách sống phá hủy môi trường của phương Tây hiện đại<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và một cách sống truyền thống hơn trước khi công nghiệp hóa. Hệ sinh thái utopia có thể hỗ trợ một xã hội lâu bền hơn. Theo nhà triết học người Hà Lan Marius de Geus, hệ sinh thái utopia có thể là nguồn cảm hứng cho phong trào liên quan đến chính trị xanh.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Kinh_t.E1.BA.BF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kinh_tế">​Kinh tế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Đặc biệt vào đầu thế kỉ thứ 19, nhiều ý tưởng về utopia xuất hiện, nhằm để đáp trả lại tình hình trì trệ của xã hội vào thời điểm ấy, nguyên nhân do chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa tư bản. Những ý tưởng này được gọi chung thành chủ nghĩa xã hội không tưởng do đặc tính chia sẻ trong cộng đồng. ​
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.ADnh_tr.E1.BB.8B_v.C3.A0_L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chính_trị_và_Lịch_sử">​Chính trị và Lịch sử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​T.C3.B4n_gi.C3.A1o_utopia"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tôn_giáo_utopia">​Tôn giáo utopia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span id="​Li.C3.AAn_t.C3.B4n_gi.C3.A1o_utopia"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_tôn_giáo_utopia">​Liên tôn giáo utopia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​h4><​span id="​T.C3.B4n_gi.C3.A1o_n.E1.BB.99i_b.E1.BB.99_utopia"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tôn_giáo_nội_bộ_utopia">​Tôn giáo nội bộ utopia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​h3><​span id="​Khoa_h.E1.BB.8Dc_v.C3.A0_c.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khoa_học_và_công_nghệ">​Khoa học và công nghệ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​B.C3.ACnh_.C4.91.E1.BA.B3ng_gi.E1.BB.9Bi"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bình_đẳng_giới">​Bình đẳng giới</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Ch.E1.BB.A7_ngh.C4.A9a_kh.C3.B4ng_t.C6.B0.E1.BB.9Fng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chủ_nghĩa_không_tưởng">​Chủ nghĩa không tưởng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​ul><​li>​Dystopia - phiên bản ngược của Utopia</​li></​ul>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Thinking_Utopia-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation report">​Lyman Tower, Sargent (2005). ​ Rüsen, Jörn; Fehr, Michael; Reiger, Thomas W., biên tập. The Necessity of Utopian Thinking: A Cross-National Perspective. <​i>​Thinking Utopia: Steps Into Other Worlds</​i>​ (Bản báo cáo) (bằng tiếng Anh) (New York, USA: Berghahn Books): 11. ISBN 9781571814401.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AUtopia&​amp;​rft.atitle=The+Necessity+of+Utopian+Thinking%3A+A+Cross-National+Perspective&​amp;​rft.au=Lyman+Tower%2C+Sargent&​amp;​rft.aufirst=Sargent&​amp;​rft.aulast=Lyman+Tower&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.isbn=9781571814401&​amp;​rft.jtitle=Thinking+Utopia%3A+Steps+Into+Other+Worlds&​amp;​rft.pages=11&​amp;​rft.place=New+York%2C+USA&​amp;​rft.pub=Berghahn+Books&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Lodder,​ C.; Kokkori, M; Mileeva, M (2013). <​i>​Utopian Reality: Reconstructing Culture in Revolutionary Russia and Beyond</​i>​ (bằng tiếng Anh). Leiden, The Netherlands:​ Koninklijke Brill NV. tr. 1–9. ISBN 9789004263208.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AUtopia&​amp;​rft.au=Kokkori%2C+M&​amp;​rft.au=Lodder%2C+C.&​amp;​rft.au=Mileeva%2C+M&​amp;​rft.aufirst=C.&​amp;​rft.aulast=Lodder&​amp;​rft.btitle=Utopian+Reality%3A+Reconstructing+Culture+in+Revolutionary+Russia+and+Beyond&​amp;​rft.date=2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=9789004263208&​amp;​rft.pages=1-9&​amp;​rft.place=Leiden%2C+The+Netherlands&​amp;​rft.pub=Koninklijke+Brill+NV&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kirk,​ Andrew G. (2007). <​i>​Counterculture green: the Whole earth catalog and American environmentalism</​i>​. University Press of Kansas. p. 86. ISBN 978-0-7006-1545-2.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Geus,​ Marius de (1996). Ecologische utopieën- Ecotopia'​s en het milieudebat. Uitgeverij Jan van Arkel.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181014134614
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.228 seconds
 +Real time usage: 0.270 seconds
 +Preprocessor visited node count: 320/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7534/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3463/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.155/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.11 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 233.589 ​     1 -total
 + ​64.65% ​ 151.019 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-el
 + ​21.35% ​  ​49.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.19% ​  ​28.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_report
 + ​12.03% ​  ​28.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.25% ​  ​26.275 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.33%   ​19.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.50%   ​10.507 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809552-0!canonical and timestamp 20181014134613 and revision id 36551235
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1729--utopia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)