User Tools

Site Tools


1738--2110-moore-sitterly-la-gi

2110 Moore-Sitterly là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt tên cho nhà thiên văn học Charlotte Moore Sitterly.

1738--2110-moore-sitterly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)