User Tools

Site Tools


1739--b-nh-m-n-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1739--b-nh-m-n-u-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bánh mì nâu</​b>​ là một loại bánh mì được chế biến với một lượng đáng kể ngũ cốc nguyên cám dạng bột thường là lúa mạch đen hay lúa mì (Bột mì nguyên cam, và đôi khi các phụ phẩm sẩm màu như mật đường hoặc cà phê. Ở Canada và Vương quốc Anh nó được gọi đơn giản là bánh mì nâu nguyên chất hay toàn phần (wholewheat). Bột mì nguyên chất có chứa mầm lúa mì thô, thay vì mầm nướng.
 +</​p><​p>​Lượng carbonhydrate phức hợp có trong các loại hạt còn nguyên cám trong bánh mì nâu thường chứa nhiều chất xơ hơn và cơ thể tiêu hóa những thực phẩm này chậm hơn so với các loại bánh mì thông thường. Bánh mì nâu có hương vị nhẹ và độ xốp cao hơn bánh mì đen nguyên chất và có tạo hình thẩm mỹ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011024422
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.100 seconds
 +Preprocessor visited node count: 456/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9999/​2097152 bytes
 +Template argument size: 756/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 824 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.649 ​     1 -total
 + ​76.64% ​  ​53.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_prepared_food
 + ​67.14% ​  ​46.763 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.06% ​  ​13.272 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​16.61% ​  ​11.568 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.63% ​   7.403      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.98%    6.950      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan_n&#​7897;​i_d&​ograve;​ng
 +  9.33%    6.498      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikibooks-inline
 +  6.30%    4.390      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons-inline
 +  3.97%    2.763      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​830171-0!canonical and timestamp 20181011024422 and revision id 23748708
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1739--b-nh-m-n-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)