User Tools

Site Tools


1740--2590-mour-o-la-gi

2590 Mourão là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1309.1352293 ngày (3.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1980 và đặt tên theo người khám phá, một nhà thiên văn học Ronaldo R.F.Mourao Brazil.

1740--2590-mour-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)