User Tools

Site Tools


1751--1921-pala-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1751--1921-pala-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​1921 Pala</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá<sup id="​cite_ref-MPC_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Tom Gehrels</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Đài thiên văn Palomar</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +20 tháng 9 năm 1973</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +1921</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1973 SE</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +Outer main belt <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.9931 AU</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +4.574 AU</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +3.28351 AU</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.393008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +2173.24 ngày (5.95 năm)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +356.62°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +19.262°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +352.369°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +19.456°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.3 <sup id="​cite_ref-Tholen_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​1921 Pala</​b>​ (1973 SE) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1973 bởi Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.<​sup id="​cite_ref-MPC_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ It is one of very few asteroids located in the 2: 1 mean motion resonance with Sao Mộc.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MPC-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Discovery Circumstances:​ Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. IAU: Minor Planet Center<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 7 tháng 12 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A1921+Pala&​amp;​rft.btitle=Discovery+Circumstances%3A+Numbered+Minor+Planets+%281%29-%285000%29&​amp;​rft.date=7+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IAU%3A+Minor+Planet+Center&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cfa.harvard.edu%2Fiau%2Flists%2FNumberedMPs000001.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“1921 Pala (1973 SE)”. <​i>​JPL Small-Body Database</​i>​. Jet Propulsion Laboratory<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 1 tháng 1 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A1921+Pala&​amp;​rft.atitle=1921+Pala+%281973+SE%29&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=JPL+Small-Body+Database&​amp;​rft.pub=Jet+Propulsion+Laboratory&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fssd.jpl.nasa.gov%2Fsbdb.cgi%3Fsstr%3D1921%2BPala&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“(1921) Pala”. <​i>​AstDyS</​i>​. University of Pisa<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 11 tháng 12 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A1921+Pala&​amp;​rft.atitle=%281921%29+Pala&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=AstDyS&​amp;​rft.pub=University+of+Pisa&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fhamilton.dm.unipi.it%2Fastdys%2Findex.php%3Fpc%3D1.1.0%26n%3D1921&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Tholen-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Tholen (2007). “Asteroid Absolute Magnitudes”. <​i>​EAR-A-5-DDR-ASTERMAG-V11.0</​i>​. Planetary Data System<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 1 tháng 1 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A1921+Pala&​amp;​rft.atitle=Asteroid+Absolute+Magnitudes&​amp;​rft.au=Tholen&​amp;​rft.aulast=Tholen&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=EAR-A-5-DDR-ASTERMAG-V11.0.&​amp;​rft.pub=Planetary+Data+System&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.psi.edu%2Fpds%2Fresource%2Fastermag.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Roig;​ Nesvorny, D.; Ferraz-Mello,​ S. và đồng nghiệp (2002). “Asteroids in the 2: 1 resonance with Jupiter: dynamics và size distribution”. <​i>​Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</​i>​ <​b>​335</​b>​ (2): 417–431. Bibcode:​2002MNRAS.335..417R. doi:​10.1046/​j.1365-8711.2002.05635.x.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A1921+Pala&​amp;​rft.atitle=Asteroids+in+the+2%3A+1+resonance+with+Jupiter%3A+dynamics+v%C3%A0+size+distribution&​amp;​rft.au=Ferraz-Mello%2C+S.&​amp;​rft.au=Nesvorny%2C+D.&​amp;​rft.au=Roig&​amp;​rft.aulast=Roig&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=2&​amp;​rft.jtitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&​amp;​rft.pages=417-431&​amp;​rft.volume=335&​amp;​rft_id=info%3Abibcode%2F2002MNRAS.335..417R&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1046%2Fj.1365-8711.2002.05635.x&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span><​span class="​citation-comment"​ style="​display:​none;​ color:#​33aa33">​ Bảo trì CS1: Định rõ "và đồng nghiệp"​ (link)</​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​1920 Sarmiento</​li>​
 +<​li><​b>​1921 Pala</​b></​li>​
 +<​li>​1922 Zulu</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hành tinh vi hình</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Chỉ định</​li>​
 +<​li>​Nhóm</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh</​li>​
 +<​li>​Nghĩa của tên</​li>​
 +<​li>​Phát âm tên</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Tiểu hành tinh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tiểu hành tinh Aten</​li>​
 +<​li>​Các gia đình</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Mộc</​li>​
 +<​li>​Vành đai tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Loại quang phổ</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Hành tinh nhỏ xa</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Centaur</​li>​
 +<​li>​Damocloid</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Hải Vương</​li>​
 +<​li>​Cắt qua quỹ đạo Sao Hải Vương
 +<​ul><​li>​Thiên thể tách ra</​li>​
 +<​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li>​
 +<​li>​Đĩa phân tán</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sao chổi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tuyệt chủng</​li>​
 +<​li>​Lớn</​li>​
 +<​li>​Bị thất lạc</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Không định kỳ</​li>​
 +<​li>​Định kỳ</​li>​
 +<​li>​Vượt qua Mặt Trời</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiên thạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Sao băng</​li>​
 +<​li>​Bụi</​li>​
 +<​li>​Quả cầu lửa</​li>​
 +<​li>​Vẫn thạch</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Danh sách/danh mục</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Category:​Nhóm và gia đình tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh của tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Tiểu hành tinh đôi</​li>​
 +<​li>​Hành tinh nhỏ</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181012205855
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.193 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1081/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43490/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1084/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5559/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.32 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.201 ​     1 -total
 + ​39.17% ​  ​57.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​37.12% ​  ​54.641 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​32.36% ​  ​47.630 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.16% ​  ​31.150 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​17.94% ​  ​26.409 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.66% ​  ​15.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 +  8.68%   ​12.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 +  6.98%   ​10.271 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 +  5.94%    8.750      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​833090-0!canonical and timestamp 20181012205855 and revision id 26408901
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1751--1921-pala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)