User Tools

Site Tools


1759--2797-teucer-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1759--2797-teucer-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​2797 Teucer</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá[1] và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Edward L. G. Bowell</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +4 tháng 6 năm 1981</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Teucer</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1981 LK</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +Trojan (thiên văn học)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo[2]</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +696.607 Gm (4.657 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +831.025 Gm (5.555 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +763.816 Gm (5.106 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.088</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +4213.991 d (11.54 a)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 1</​th><​td>​
 +13.16 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +218.754°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +22.392°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +69.944°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kích thước</​th><​td>​
 +111.1 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng</​th><​td>​
 +1.4×10<​sup>​18</​sup>​ kg</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mật độ khối lượng thể tích</​th><​td>​
 +2.0 g/​cm³</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hấp dẫn bề mặt</​th><​td>​
 +0.0311 m/​s²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo</​th><​td>​
 +0.0587 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ tự quay</​th><​td>​
 +? d</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng trục quay</​th><​td>​
 +?​°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vĩ độ hoàng đạo cực</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ hoàng đạo cực</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu hình học</​th><​td>​
 +0.10</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệt độ</​th><​td>​
 +~123 K</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu phổ</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +8.4</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​2797 Teucer</​b>​ là một tiểu hành tinh Trojan Sao Mộc có quỹ đạo L<​sub>​4</​sub>​ Điểm Lagrange thuộc hệ Mặt trời-Sao Mộc, ở "​Trại Hy Lạp"​. Nó được đặt theo tên anh hùng Teucer Hy Lạp cổ đại, người chiến đấu trong Chiến tranh thành Troia. Nó được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell ngày 4 tháng 6 năm 1981.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Discovery Circumstances:​ Numbered Minor Planets</​li>​
 +<​li>​Orbital simulation from JPL (Java)</​li>​
 +<​li>​Ephemeris</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​2796 Kron</​li>​
 +<​li><​b>​2797 Teucer</​b></​li>​
 +<​li>​2798 Vergilius</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hành tinh vi hình</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Chỉ định</​li>​
 +<​li>​Nhóm</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh</​li>​
 +<​li>​Nghĩa của tên</​li>​
 +<​li>​Phát âm tên</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Tiểu hành tinh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tiểu hành tinh Aten</​li>​
 +<​li>​Các gia đình</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Mộc</​li>​
 +<​li>​Vành đai tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Loại quang phổ</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Hành tinh nhỏ xa</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Centaur</​li>​
 +<​li>​Damocloid</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Hải Vương</​li>​
 +<​li>​Cắt qua quỹ đạo Sao Hải Vương
 +<​ul><​li>​Thiên thể tách ra</​li>​
 +<​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li>​
 +<​li>​Đĩa phân tán</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sao chổi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tuyệt chủng</​li>​
 +<​li>​Lớn</​li>​
 +<​li>​Bị thất lạc</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Không định kỳ</​li>​
 +<​li>​Định kỳ</​li>​
 +<​li>​Vượt qua Mặt Trời</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiên thạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Sao băng</​li>​
 +<​li>​Bụi</​li>​
 +<​li>​Quả cầu lửa</​li>​
 +<​li>​Vẫn thạch</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Danh sách/danh mục</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Category:​Nhóm và gia đình tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh của tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Tiểu hành tinh đôi</​li>​
 +<​li>​Hành tinh nhỏ</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011003441
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.159 seconds
 +Preprocessor visited node count: 876/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34531/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1254/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.37 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 107.329 ​     1 -total
 + ​55.67% ​  ​59.753 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​45.95% ​  ​49.314 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​40.12% ​  ​43.060 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​21.22% ​  ​22.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 + ​18.22% ​  ​19.556 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 +  3.86%    4.148      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L4
 +  2.60%    2.786      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.82%    1.948      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L1/​core
 +  1.63%    1.746      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​E
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​834298-0!canonical and timestamp 20181011003441 and revision id 26398360
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1759--2797-teucer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)