User Tools

Site Tools


1775--b-nh-m-khoai-t-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1775--b-nh-m-khoai-t-y-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Homemade_potato_bread%2C_half.jpg/​250px-Homemade_potato_bread%2C_half.jpg"​ width="​250"​ height="​174"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Homemade_potato_bread%2C_half.jpg/​375px-Homemade_potato_bread%2C_half.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Homemade_potato_bread%2C_half.jpg/​500px-Homemade_potato_bread%2C_half.jpg 2x" data-file-width="​1438"​ data-file-height="​1002"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một miếng bánh mì khoai tây</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh mì khoai tây</​b>​ là một hình thức của bánh mì kết hợp với khoai tây, trong đó khoai tây sẽ thay thế một phần của bột mì. Bánh mì khoai tây được nấu chín bằng một loạt các phương pháp, bao gồm bằng cách nướng nó trên một vỉ nóng hoặc chảo, hoặc nướng trong lò. Bánh mì khoai tây có thể được men hoặc không men. Tỷ lệ của khoai tây với bột mì có thể thay đổi đáng kể loại bánh mày. Bánh mì khoai tây là một sản phẩm thương mại ở nhiều quốc gia, với các biến thể tương tự trong các thành phần, phương pháp nấu ăn và các biến tấu khác.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Bánh mì khoai tây</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181013092323
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.076 seconds
 +Preprocessor visited node count: 240/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8008/​2097152 bytes
 +Template argument size: 576/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​46.949 ​     1 -total
 + ​61.50% ​  ​28.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​58.12% ​  ​27.289 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​45.86% ​  ​21.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​21.63% ​  ​10.154 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​17.91% ​   8.409      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​12.83% ​   6.023      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​10.35% ​   4.860      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 +  5.81%    2.729      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.08%    1.916      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​830541-0!canonical and timestamp 20181013092323 and revision id 23748705
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1775--b-nh-m-khoai-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)