User Tools

Site Tools


1782--2597-arthur-la-gi

2597 Arthur là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở 1980. Nó được đặt theo tên King Arthur, legendary British ruler.

1782--2597-arthur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)