User Tools

Site Tools


1783--2698-azerbajdzhan-la-gi

2698 Azerbajdzhan là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi astronomers ở Đài vật lý thiên văn Crimean in 1971. Nó được đặt theo tên Soviet Republic thuộc Azerbaijan (now the independent Republic of Azerbaijan).

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2698 Azerbajdzhan
1783--2698-azerbajdzhan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)