User Tools

Site Tools


1784--2907-nekrasov-la-gi

2907 Nekrasov là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ngày 3 tháng 10 năm 1975. Tên chỉ định của nó là 1975 TT2. Nekrasov có thể có đường kính 13 km đến 30 km.[1]

  1. ^ [1]
  • 2907 Nekrasov orbital simulation from JPL (Java)
  • 1950 DA orbital simulation from JPL (Java)
1784--2907-nekrasov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)