User Tools

Site Tools


1787--3103-eger-la-gi

3103 Eger
Khám phá
Khám phá bởi Miklós Lovas
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Đặt tên theo Eger
Tên thay thế 1982 BB
Danh mục tiểu hành tinh Apollo, Mars crosser
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 1 tháng 1 năm 2007 (JD 2454101.5)
Cận điểm quỹ đạo 135.672 Gm (906,911 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 284.640 Gm (1.902,701 AU)
Bán trục lớn 210.158 Gm (1.404,819 AU)
Độ lệch tâm .354
Chu kỳ quỹ đạo 608.208 d 1.665 a
Tốc độ vũ trụ cấp 1 40.496 km/s
Độ bất thường trung bình 55.517°
Độ nghiêng quỹ đạo 20.931°
Kinh độ của điểm nút lên 129.834°
Acgumen của cận điểm 253.967°
Đặc trưng vật lý
Kích thước km
Chu kỳ tự quay h
Suất phản chiếu .53
Kiểu phổ E
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

3103 Eger là một tiểu hành tinh Apollo và tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện năm 1982, bởi Miklós Lovas. Nó được đặt theo thành phố Eger, Hungary.

 • Aubrite
 • Tiểu hành tinh kiểu E
 • Họ Hungary
 • (144898) 2004 VD17
 • 44 Nysa
 • 2867 Šteins
 • NEODys entry for 3103 Eger
 • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3103 Eger
 • Mineralogy of Asteroids
 • Relation between E-asteroids, 3103 Eger and 434 Hungaria
 • Relations between E-type asteroids 2867 Šteins, a target of the Rosetta mission, and 3103 Eger
 • 3103 Eger in the Ondrejov NEO program
1787--3103-eger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)