User Tools

Site Tools


1787--3103-eger-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1787--3103-eger-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​3103 Eger</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Miklós Lovas</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +20 tháng 1 năm 1982</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Eger</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1982 BB</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +Apollo, Mars crosser</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 1 tháng 1 năm 2007 (JD 2454101.5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +135.672 Gm (906,​911 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +284.640 Gm (1.902,​701 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +210.158 Gm (1.404,​819 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +.354</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +608.208 d 1.665 a</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 1</​th><​td>​
 +40.496 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +55.517°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +20.931°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +129.834°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +253.967°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kích thước</​th><​td>​
 +km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ tự quay</​th><​td>​
 +h</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu</​th><​td>​
 +.53</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu phổ</​th><​td>​
 +E</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +15.0</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​3103 Eger</​b>​ là một tiểu hành tinh Apollo và tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện năm 1982, bởi Miklós Lovas. Nó được đặt theo thành phố Eger, Hungary.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Aubrite</​li>​
 +<​li>​Tiểu hành tinh kiểu E</​li>​
 +<​li>​Họ Hungary</​li>​
 +<​li>​(144898) 2004 VD17</​li>​
 +<​li>​44 Nysa</​li>​
 +<​li>​2867 Šteins</​li></​ul>​
 +
 +<​ul><​li>​NEODys entry for 3103 Eger</​li>​
 +<​li>​NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3103 Eger</​li>​
 +<​li>​Mineralogy of Asteroids</​li>​
 +<​li>​Relation between E-asteroids,​ 3103 Eger and 434 Hungaria</​li>​
 +<​li>​Relations between E-type asteroids 2867 Šteins, a target of the Rosetta mission, and 3103 Eger</​li>​
 +<​li>​3103 Eger in the Ondrejov NEO program</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​3102 Krok</​li>​
 +<​li><​b>​3103 Eger</​b></​li>​
 +<​li>​3104 Durer</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​36px-951_Gaspra.jpg"​ width="​36"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​54px-951_Gaspra.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​72px-951_Gaspra.jpg 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​785"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về tiểu hành tinh  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011192152
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.167 seconds
 +Preprocessor visited node count: 820/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15211/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1195/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.76 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 116.252 ​     1 -total
 + ​70.31% ​  ​81.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​63.92% ​  ​74.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.67% ​  ​34.489 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​16.05% ​  ​18.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 + ​11.99% ​  ​13.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.72% ​  ​12.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NE-asteroid-stub
 +  8.04%    9.351      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.35%    2.737      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.11%    2.458      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​JPL_small_body
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​834863-0!canonical and timestamp 20181011192152 and revision id 26427621
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1787--3103-eger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)