User Tools

Site Tools


1793--3204-lindgren-la-gi

3204 Lindgren là một tiểu hành tinh được phát hiện bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ngày 1 tháng 9 năm 1978. In 1996 it was đặt tên theo nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren bởi Russian Academy of Science. When announced, she is said to have declared "From now ngày you can address me Asteroid Lindgren".[1]

  1. ^ Astrid Lindgren Life Dates
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3204 Lindgren
1793--3204-lindgren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)