User Tools

Site Tools


1793--3204-lindgren-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1793--3204-lindgren-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​3204 Lindgren</​b>​ là một tiểu hành tinh được phát hiện bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ngày 1 tháng 9 năm 1978. In 1996 it was đặt tên theo nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren bởi Russian Academy of Science. When announced, she is said to have declared "From now ngày you can address me Asteroid Lindgren"​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Astrid Lindgren Life Dates</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3204 Lindgren</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​3203 Huth</​li>​
 +<​li><​b>​3204 Lindgren</​b></​li>​
 +<​li>​3205 Boksenberg</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​36px-951_Gaspra.jpg"​ width="​36"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​54px-951_Gaspra.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​72px-951_Gaspra.jpg 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​785"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến tiểu hành tinh này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181012090654
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 262/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13771/​2097152 bytes
 +Template argument size: 291/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 355/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 744 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.335 ​     1 -total
 + ​55.42% ​  ​37.871 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​50.69% ​  ​34.641 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​24.83% ​  ​16.966 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asteroid-stub
 + ​19.34% ​  ​13.219 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.71% ​  ​10.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 + ​10.03% ​   6.854      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.68%    3.197      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​JPL_Small_Body
 +  4.42%    3.022      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​834964-0!canonical and timestamp 20181012090654 and revision id 26421917
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1793--3204-lindgren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)