User Tools

Site Tools


1799--3709-polypoites-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1799--3709-polypoites-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​3709 Polypoites</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá[1] và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Carolyn S. Shoemaker</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +14 tháng 10 năm 1985</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1985 TL3</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +Trojan (thiên văn học)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo[2]</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +738.063 Gm (4.934 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +835.784 Gm (5.587 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +786.923 Gm (5.260 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.062</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +4406.653 d (12.06 a)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 1</​th><​td>​
 +12.97 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +260.208°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +19.605°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +187.167°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kích thước</​th><​td>​
 +99.0 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng</​th><​td>​
 +1.0×10<​sup>​18</​sup>​ kg</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mật độ khối lượng thể tích</​th><​td>​
 +2.0 g/​cm³</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hấp dẫn bề mặt</​th><​td>​
 +0.0277 m/​s²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo</​th><​td>​
 +0.0523 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ tự quay</​th><​td>​
 +? d</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng trục quay</​th><​td>​
 +?​°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vĩ độ hoàng đạo cực</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ hoàng đạo cực</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu hình học</​th><​td>​
 +0.10</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệt độ</​th><​td>​
 +~121 K</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu phổ</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +9.0</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​3709 Polypoites</​b>​ là một tiểu hành tinh Trojan Sao Mộc có quỹ đạo L<​sub>​4</​sub>​ Điểm Lagrange thuộc hệ Mặt trời-Sao Mộc, ở "​Trại Hy Lạp"​. Nó được đặt theo tên anh hùng Polypoites Hy Lạp cổ đại, người chiến đấu trong Chiến tranh thành Troia. Nó được phát hiện bởi Carolyn S. Shoemaker ngày 14 tháng 10 năm 1985 ở Palomar, California ở Đài thiên văn Palomar.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Discovery Circumstances:​ Numbered Minor Planets</​li>​
 +<​li>​Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​(3708) 1974 FV1</​li>​
 +<​li><​b>​3709 Polypoites</​b></​li>​
 +<​li>​3710 Bogoslovskij</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hành tinh vi hình</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Chỉ định</​li>​
 +<​li>​Nhóm</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh</​li>​
 +<​li>​Nghĩa của tên</​li>​
 +<​li>​Phát âm tên</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Tiểu hành tinh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tiểu hành tinh Aten</​li>​
 +<​li>​Các gia đình</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Mộc</​li>​
 +<​li>​Vành đai tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Loại quang phổ</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​6em;">​Hành tinh nhỏ xa</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Centaur</​li>​
 +<​li>​Damocloid</​li>​
 +<​li>​Thiên thể Troia của Sao Hải Vương</​li>​
 +<​li>​Cắt qua quỹ đạo Sao Hải Vương
 +<​ul><​li>​Thiên thể tách ra</​li>​
 +<​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li>​
 +<​li>​Đĩa phân tán</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sao chổi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Tuyệt chủng</​li>​
 +<​li>​Lớn</​li>​
 +<​li>​Bị thất lạc</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Không định kỳ</​li>​
 +<​li>​Định kỳ</​li>​
 +<​li>​Vượt qua Mặt Trời</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiên thạch</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Sao băng</​li>​
 +<​li>​Bụi</​li>​
 +<​li>​Quả cầu lửa</​li>​
 +<​li>​Vẫn thạch</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Danh sách/danh mục</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Category:​Nhóm và gia đình tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Vệ tinh của tiểu hành tinh</​li>​
 +<​li>​Tiểu hành tinh đôi</​li>​
 +<​li>​Hành tinh nhỏ</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181018112828
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.167 seconds
 +Preprocessor visited node count: 873/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34425/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1273/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 121.365 ​     1 -total
 + ​49.78% ​  ​60.418 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​43.19% ​  ​52.413 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.21% ​  ​37.876 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.45% ​  ​21.183 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 + ​17.45% ​  ​21.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L4
 + ​14.29% ​  ​17.342 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L1/​core
 + ​14.13% ​  ​17.147 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 +  3.12%    3.789      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.27%    1.537      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​E
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​835466-0!canonical and timestamp 20181018112828 and revision id 26398724
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1799--3709-polypoites-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)