User Tools

Site Tools


1801--bi-n-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1801--bi-n-p-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Máy biến áp</​b>​ hay <​b>​máy biến thế</​b>,​ tên ngắn gọn là <​b>​biến áp</​b>,​ là thiết bị điện thực hiện truyền đưa năng lượng hoặc tín hiệu điện xoay chiều giữa các mạch điện thông qua <​i>​cảm ứng điện từ</​i>​.
 +</​p><​p><​b>​Máy biến áp</​b>​ gồm có một cuộn dây sơ cấp và một hay nhiều cuộn dây thứ cấp liên kết qua trường điện từ. Khi đưa dòng điện với điện áp xác định vào cuộn sơ cấp, sẽ tạo ra trường điện từ. Theo định luật cảm ứng Faraday trường điện từ tạo ra dòng điện cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Để đảm bảo sự truyền đưa năng lượng thì bố trí mạch dẫn từ qua lõi cuộn dây. Vật liệu dẫn từ phụ thuộc tần số làm việc.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Ở tần số thấp như biến áp điện lực, âm tần thì dùng lá vật liệu từ mềm có độ từ thẩm cao như thép silic, permalloy,​... và mạch từ khép kín như các lõi ghép bằng lá chữ E, chữ U, chữ I.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Ở tần số cao, vùng siêu âm và sóng radio thì dùng lõi ferrit khép kín mạch từ.</​li></​ul><​p>​Ở tần số siêu cao là vùng <i>vi sóng</​i>​ và sóng truyền hình, vẫn có các biến áp dùng lõi không khí và thường không khép mạch từ. Tuy nhiên quan hệ điện từ của chúng khác với hai loại nói trên, và không coi là biến áp thật sự.
 +</​p><​p>​Các cuộn sơ cấp và thứ cấp có thể cách ly hay nối với nhau về điện, hoặc dùng chung vòng dây như trong biến áp tự ngẫu. Thông thường tỷ số điện áp trên cuộn thứ cấp với điện áp trên cuộn sơ cấp tỷ lệ với số vòng quấn, và gọi là tỷ số biến áp. Khi tỷ số này &gt;1 thì gọi là <​i>​tăng thế</​i>,​ ngược lại &lt;1 thì gọi là <​i>​hạ thế</​i>​.
 +</​p><​p>​Các biến áp điện lực có kích thước và công suất lớn, thích hợp với tên gọi <​i>​máy biến áp</​i>​. Máy biến áp đóng vai trò rất quan trọng trong truyền tải điện năng.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Biến áp cũng là một linh kiện điện tử quan trọng trong kỹ thuật điện tử và truyền thông.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​M%C3%A1y_bi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%BF.jpg/​200px-M%C3%A1y_bi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%BF.jpg"​ width="​200"​ height="​142"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​M%C3%A1y_bi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%BF.jpg/​300px-M%C3%A1y_bi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%BF.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​81/​M%C3%A1y_bi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%BF.jpg 2x" data-file-width="​315"​ data-file-height="​224"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Mô hình máy biến thế</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e1/​Nguyen_ly_MBA.jpg/​200px-Nguyen_ly_MBA.jpg"​ width="​200"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​e/​e1/​Nguyen_ly_MBA.jpg/​300px-Nguyen_ly_MBA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​e/​e1/​Nguyen_ly_MBA.jpg 2x" data-file-width="​354"​ data-file-height="​267"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Từ thông cảm ứng trong lõi thép máy biến thế</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Máy biến thế hoạt động tuân theo 2 hiện tượng vật lý:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Dòng điện chạy qua dây dẫn tạo ra từ trường (từ trường)</​li>​
 +<​li>​Sự biến thiên từ thông trong cuộn dây tạo ra 1 hiệu điện thế cảm ứng (cảm ứng điện)</​li></​ul><​p>​Dòng điện được tạo ra trong cuộn dây sơ cấp khi nối với hiệu điện thế sơ cấp, và 1 từ trường biến thiên trong lõi sắt. Từ trường biến thiên này tạo ra trong mạch điện thứ cấp 1 hiệu điện thế thứ cấp. Như vậy hiệu điện thế sơ cấp có thể thay đổi được hiệu điện thế thứ cấp thông qua từ trường. Sự biến đổi này có thể được điều chỉnh qua số vòng quấn trên lõi sắt.
 +</​p><​p>​Khi <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle N_{P}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow>​{displaystyle N_{P}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​4338c53337a2f937a82b274b7d7237c6e2f52ab2"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​3.333ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle N_{P}}"/></​span>,​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle U_{P}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle U_{P}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​d8ed5778f125eb12763d9ec983e8f25466684292"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​3.054ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle U_{P}}"/></​span>,​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle I_{P}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi>​I</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle I_{P}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​62cf73d06c6f73b7ce35ac8ee4e3bc2042c5384c"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​2.49ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle I_{P}}"/></​span>,​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle Phi _{P}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi mathvariant="​normal">​Φ<​!-- &Phi; --></​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle Phi _{P}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​c45cb058b72d0b24785ed17941142f1abd78c5c4"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​3.145ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle Phi _{P}}"/></​span>​ và <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle N_{S}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle N_{S}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​a779db582aa8c62796d5f55cdd5182ebdf6ba556"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​3.159ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle N_{S}}"/></​span>,​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle U_{S}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle U_{S}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​5f705c0a6d2731d12bf77db90b399c3d52f9967a"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​2.88ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle U_{S}}"/></​span>,​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle I_{S}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi>​I</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle I_{S}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​739e4a3281347351aa69ef7029b89791634f78bb"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​2.315ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle I_{S}}"/></​span>,​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle Phi _{S}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi mathvariant="​normal">​Φ<​!-- &Phi; --></​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle Phi _{S}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​99bcd0670514eb4d9bac3d0129beaae227f3bece"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​2.97ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle Phi _{S}}"/></​span>​ là số vòng quấn, hiệu điện thế, dòng điện và từ thông trong mạch điện sơ cấp và thứ cấp (<​b>​p</​b>​rimary và <​b>​s</​b>​econdary) thì theo <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Faraday"​ class="​mw-disambig"​ title="​Định luật Faraday">​Định luật Faraday ta có: 
 +</p>
 +<​dl><​dd><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {U_{P}}={N_{P}}{frac {dPhi _{P}}{dt}}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mrow><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​mrow><​mi>​d</​mi><​msub><​mi mathvariant="​normal">​Φ<​!-- &Phi; --></​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mrow><​mrow><​mi>​d</​mi><​mi>​t</​mi></​mrow></​mfrac></​mrow></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle {U_{P}}={N_{P}}{frac {dPhi _{P}}{dt}}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​376c0aeef1d12ba298e26359e64ef353b647029b"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -2.005ex; width:​14.682ex;​ height:​5.509ex;"​ alt="​{displaystyle {U_{P}}={N_{P}}{frac {dPhi _{P}}{dt}}}"/></​span> ​ và  <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {U_{S}}={N_{S}}{frac {dPhi _{S}}{dt}}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mrow><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mrow><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​mrow><​mi>​d</​mi><​msub><​mi mathvariant="​normal">​Φ<​!-- &Phi; --></​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mrow><​mrow><​mi>​d</​mi><​mi>​t</​mi></​mrow></​mfrac></​mrow></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle {U_{S}}={N_{S}}{frac {dPhi _{S}}{dt}}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​660d53c430f89702af2ddb2c482342a5a52e39c2"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -2.005ex; width:​14.159ex;​ height:​5.509ex;"​ alt="​{displaystyle {U_{S}}={N_{S}}{frac {dPhi _{S}}{dt}}}"/></​span></​dd></​dl><​p>​Nếu <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle Phi _{S}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi mathvariant="​normal">​Φ<​!-- &Phi; --></​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle Phi _{S}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​99bcd0670514eb4d9bac3d0129beaae227f3bece"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​2.97ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle Phi _{S}}"/></​span>​ = <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle Phi _{P}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​msub><​mi mathvariant="​normal">​Φ<​!-- &Phi; --></​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle Phi _{P}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​c45cb058b72d0b24785ed17941142f1abd78c5c4"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.671ex; width:​3.145ex;​ height:​2.509ex;"​ alt="​{displaystyle Phi _{P}}"/></​span>​ thì <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {frac {U_{P}}{U_{S}}}={frac {N_{P}}{N_{S}}}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mfrac></​mrow><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mfrac></​mrow></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle {frac {U_{P}}{U_{S}}}={frac {N_{P}}{N_{S}}}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​dfd0e0e53949acbf3b28942a13162521bf4ea0bf"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -2.338ex; width:​11.157ex;​ height:​5.676ex;"​ alt="​{displaystyle {frac {U_{P}}{U_{S}}}={frac {N_{P}}{N_{S}}}}"/></​span>,​
 +</​p><​p>​ngoài ra <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {frac {I_{P}}{I_{S}}}={frac {N_{S}}{N_{P}}}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​msub><​mi>​I</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub><​msub><​mi>​I</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mfrac></​mrow><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mfrac></​mrow></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle {frac {I_{P}}{I_{S}}}={frac {N_{S}}{N_{P}}}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​6492a0e92ef126ae1ab17d895114e46967ef7073"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -2.338ex; width:​10.593ex;​ height:​5.843ex;"​ alt="​{displaystyle {frac {I_{P}}{I_{S}}}={frac {N_{S}}{N_{P}}}}"/></​span>​
 +</​p><​p>​Như vậy <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle {frac {U_{P}}{U_{S}}}={frac {N_{P}}{N_{S}}}={frac {I_{S}}{I_{P}}}}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub><​msub><​mi>​U</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mfrac></​mrow><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub><​msub><​mi>​N</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub></​mfrac></​mrow><​mo>​=</​mo><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mfrac><​msub><​mi>​I</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​S</​mi></​mrow></​msub><​msub><​mi>​I</​mi><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mi>​P</​mi></​mrow></​msub></​mfrac></​mrow></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle {frac {U_{P}}{U_{S}}}={frac {N_{P}}{N_{S}}}={frac {I_{S}}{I_{P}}}}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​e37b963652b0eab3f94e4339bbdaeb789a32fc9f"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -2.338ex; width:​17.581ex;​ height:​5.843ex;"​ alt="​{displaystyle {frac {U_{P}}{U_{S}}}={frac {N_{P}}{N_{S}}}={frac {I_{S}}{I_{P}}}}"/></​span>​ (máy biến thế lý tưởng).
 +</​p><​p>​Ví dụ, 1 máy biến thế có công suất 400 W, tỉ lệ biến thế 80:5
 +</p>
 +<​ul><​li>​Phía sơ cấp 80 V, 5 A, 160 vòng</​li>​
 +<​li>​Phía thứ cấp 5 V, 80 A, 10 vòng</​li></​ul>​
 +<​p>​Máy biến áp (MBA) có thể phân làm nhiều loại khác nhau dựa vào:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Cấu tạo: MBA một pha và MBA ba pha</​li>​
 +<​li>​Chức năng: MBA hạ thế và MBA tăng thế</​li>​
 +<​li>​Cách thức cách điện: MBA lõi dầu, lõi không khí...</​li>​
 +<​li>​Nhiệm vụ: MBA Điện lực, MBA dân dụng, MBA hàn, MBA xung...</​li>​
 +<​li>​Công suất hay hiệu điện thế</​li></​ul><​p>​...
 +</​p><​p><​b>​Ký hiệu trong mạch điện</​b> ​
 +</p>
 +<table align="​center"​ border="​1"​ cellpadding="​2"​ cellspacing="​0"><​tbody><​tr><​td>​1</​td>​
 +<​td>​Máy biến thế (máy biến áp)với 2 cuộn dây và 1 lõi sắt.</​td>​
 +</​tr><​tr><​td>​2</​td>​
 +<​td>​Máy biến thế với 3 cuộn dây và 1 lõi sắt.<​br/></​td>​
 +</​tr><​tr><​td>​3</​td>​
 +<​td>​Máy tăng thế hoặc hạ thế.</​td>​
 +</​tr><​tr><​td>​4</​td>​
 +<​td>​Máy biến thế có thiết bị chống lại ảnh hưởng trường điện từ.</​td>​
 +</​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​PoleMountTransformer02.jpg/​200px-PoleMountTransformer02.jpg"​ width="​200"​ height="​195"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​PoleMountTransformer02.jpg/​300px-PoleMountTransformer02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​PoleMountTransformer02.jpg/​400px-PoleMountTransformer02.jpg 2x" data-file-width="​1578"​ data-file-height="​1536"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Máy biến áp có thể chuyển đổi hiệu điện thế (điện áp) đúng với giá trị mong muốn, ví dụ từ đường dây trung thế 10 kV sang mức hạ thế 220 V hay 400 V dùng trong sinh hoạt dân cư. Tại các nhà máy phát điện, máy biến áp thường chuyển hiệu điện thế mức trung thế từ máy phát điện (10 kV đến 50 kV) sang mức cao thế (110 kV đến 500 kV hay cao hơn) trước khi truyền tải lên đường dây điện cao thế. Trong truyền tải điện năng với khoảng cách xa, hiệu điện thế càng cao thì hao hụt càng ít.
 +</​p><​p>​Ngoài ra còn có các máy biến thế có công suất nhỏ hơn, máy biến áp (ổn áp) dùng để ổn định điện áp trong nhà, hay các cục biến thế, cục sạc,... dùng cho các thiết bị điện với hiệu điện thế nhỏ (230 V sang 24 V, 12 V, 3 V,...).
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Knowlton A.E. (Ed.), 1949. Standard Handbook for Electrical Engineers (8th ed.). McGraw-Hill. p. 597.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Mack J. E., Shoemaker T., 2006. Chapter 15 - Distribution Transformers (11th ed.). New York: McGraw-Hill.,​ p. 15–1 to 15–22. ISBN 0-07-146789-0.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bedell Frederick. History of A-C Wave Form, Its Determination and Standardization. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers 61 (12), p. 864. doi:​10.1109/​T-AIEE.1942.5058456.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Biến áp</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181010205918
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.594 seconds
 +Preprocessor visited node count: 419/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5510/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1312/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1679/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 818 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.352 ​     1 -total
 + ​51.84% ​  ​33.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_electronic_component
 + ​45.47% ​  ​29.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.73% ​  ​12.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​17.06% ​  ​10.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​12.96% ​   8.337      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​10.47% ​   6.735      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.89%    3.791      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmoz
 +  3.01%    1.936      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​1000_b&​agrave;​i_c&#​417;​_b&#​7843;​n
 +  2.97%    1.910      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PDFlink
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​70657-0!canonical!math=5 and timestamp 20181010205918 and revision id 43069784
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1801--bi-n-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)