User Tools

Site Tools


1802--2299-hanko-la-gi

Hanko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Vaisala, Y.
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1941
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2299
Đặt tên theo Hanko
Tên thay thế 1941 SZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8274381
Viễn điểm quỹ đạo 3.3468431
Độ lệch tâm 0.2936456
Chu kỳ quỹ đạo 1519.9470890
Độ bất thường trung bình 22.50057
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24829
Kinh độ của điểm nút lên 174.36847
Acgumen của cận điểm 165.84130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

2299 Hanko (1941 SZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1941, bởi Vaisala, Y. ở Turku. Nó được đặt theo tên Hanko, the southernmost town in southern Phần Lan.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2299 Hanko
1802--2299-hanko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)