User Tools

Site Tools


1810--danh-s-ch-c-c-lo-i-b-nh-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1810--danh-s-ch-c-c-lo-i-b-nh-m-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th style="​width:​20%;">​Tên
 +</th>
 +<th style="​width:​7%;">​Hình
 +</th>
 +<th style="​width:​7%;">​Chủng loại
 +</th>
 +<th style="​width:​13%;">​Xuất xứ
 +</th>
 +<th style="​width:​53%;">​Mô tả
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Pháp
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Baguettes - stonesoup.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Baguettes_-_stonesoup.jpg/​120px-Baguettes_-_stonesoup.jpg"​ width="​120"​ height="​180"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Baguettes_-_stonesoup.jpg/​180px-Baguettes_-_stonesoup.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Baguettes_-_stonesoup.jpg/​240px-Baguettes_-_stonesoup.jpg 2x" data-file-width="​2832"​ data-file-height="​4256"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Pháp
 +</td>
 +<​td>​Là đặc sản phổ biến của nước Pháp
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì vòng/Bagel
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bagel-Plain-Alt.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Bagel-Plain-Alt.jpg/​120px-Bagel-Plain-Alt.jpg"​ width="​120"​ height="​94"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Bagel-Plain-Alt.jpg/​180px-Bagel-Plain-Alt.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Bagel-Plain-Alt.jpg/​240px-Bagel-Plain-Alt.jpg 2x" data-file-width="​3300"​ data-file-height="​2580"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì tròn
 +</td>
 +<​td>​Ba Lan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì đen
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Mischbrot-1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Mischbrot-1.jpg/​120px-Mischbrot-1.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Mischbrot-1.jpg/​180px-Mischbrot-1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Mischbrot-1.jpg/​240px-Mischbrot-1.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1500"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì khô
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì nâu
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Vollkornbrot z01.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Vollkornbrot_z01.JPG/​120px-Vollkornbrot_z01.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Vollkornbrot_z01.JPG/​180px-Vollkornbrot_z01.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Vollkornbrot_z01.JPG/​240px-Vollkornbrot_z01.JPG 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lúa mạch
 +</td>
 +<​td>​Ireland,​ Bắc Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì ngũ cốc
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Vegan no-knead whole wheat bread loaf, September 2010.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Vegan_no-knead_whole_wheat_bread_loaf%2C_September_2010.jpg/​120px-Vegan_no-knead_whole_wheat_bread_loaf%2C_September_2010.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Vegan_no-knead_whole_wheat_bread_loaf%2C_September_2010.jpg/​180px-Vegan_no-knead_whole_wheat_bread_loaf%2C_September_2010.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Vegan_no-knead_whole_wheat_bread_loaf%2C_September_2010.jpg/​240px-Vegan_no-knead_whole_wheat_bread_loaf%2C_September_2010.jpg 2x" data-file-width="​4272"​ data-file-height="​2848"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì nâu
 +</td>
 +<​td>​châu Âu, Bắc Mỹ
 +</td>
 +<​td>​Là loại bánh mì bổ dưỡng và cung cấp nhiều năng lượng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì trắng
 +</td>
 +<​td><​img alt="​White bread 800.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​White_bread_800.jpg/​120px-White_bread_800.jpg"​ width="​120"​ height="​75"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​White_bread_800.jpg/​180px-White_bread_800.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​White_bread_800.jpg/​240px-White_bread_800.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Không rõ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì đen
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Dark rye bread.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Dark_rye_bread.JPG/​120px-Dark_rye_bread.JPG"​ width="​120"​ height="​70"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Dark_rye_bread.JPG/​180px-Dark_rye_bread.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Dark_rye_bread.JPG/​240px-Dark_rye_bread.JPG 2x" data-file-width="​2188"​ data-file-height="​1284"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Châu Âu, Bắc Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì gừng
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pain epices DSC00141.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Pain_epices_DSC00141.jpg/​120px-Pain_epices_DSC00141.jpg"​ width="​120"​ height="​82"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Pain_epices_DSC00141.jpg/​180px-Pain_epices_DSC00141.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Pain_epices_DSC00141.jpg/​240px-Pain_epices_DSC00141.jpg 2x" data-file-width="​2160"​ data-file-height="​1472"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​châu Âu
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì chuối
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Banana bread loaf on a plate.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Banana_bread_loaf_on_a_plate.jpg/​120px-Banana_bread_loaf_on_a_plate.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Banana_bread_loaf_on_a_plate.jpg/​180px-Banana_bread_loaf_on_a_plate.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Banana_bread_loaf_on_a_plate.jpg/​240px-Banana_bread_loaf_on_a_plate.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​châu Âu
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì bắp
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Piece of cornbread on plate.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Piece_of_cornbread_on_plate.jpg/​120px-Piece_of_cornbread_on_plate.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Piece_of_cornbread_on_plate.jpg/​180px-Piece_of_cornbread_on_plate.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Piece_of_cornbread_on_plate.jpg/​240px-Piece_of_cornbread_on_plate.jpg 2x" data-file-width="​2800"​ data-file-height="​2100"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bắc Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì bí ngô
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pumpkin bread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Pumpkin_bread.jpg/​120px-Pumpkin_bread.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Pumpkin_bread.jpg/​180px-Pumpkin_bread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Pumpkin_bread.jpg/​240px-Pumpkin_bread.jpg 2x" data-file-width="​320"​ data-file-height="​240"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Mỹ (không chắc chắn)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì chuối
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Banananutbread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Banananutbread.jpg/​120px-Banananutbread.jpg"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Banananutbread.jpg/​180px-Banananutbread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​7e/​Banananutbread.jpg 2x" data-file-width="​205"​ data-file-height="​205"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì ngọt
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì khoai tây
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Homemade potato bread, half.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Homemade_potato_bread%2C_half.jpg/​120px-Homemade_potato_bread%2C_half.jpg"​ width="​120"​ height="​84"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Homemade_potato_bread%2C_half.jpg/​180px-Homemade_potato_bread%2C_half.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Homemade_potato_bread%2C_half.jpg/​240px-Homemade_potato_bread%2C_half.jpg 2x" data-file-width="​1438"​ data-file-height="​1002"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì gạo
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Japanese Rice Bread.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Japanese_Rice_Bread.JPG/​120px-Japanese_Rice_Bread.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Japanese_Rice_Bread.JPG/​180px-Japanese_Rice_Bread.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Japanese_Rice_Bread.JPG/​240px-Japanese_Rice_Bread.JPG 2x" data-file-width="​4000"​ data-file-height="​3000"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì gạo
 +</td>
 +<​td>​Nhật Bản
 +</td>
 +<​td>​Làm từ bột gạo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì bơ tỏi
 +</td>
 +<​td><​img alt="​OMGsplosion likes Garlic Bread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​OMGsplosion_likes_Garlic_Bread.jpg/​120px-OMGsplosion_likes_Garlic_Bread.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​OMGsplosion_likes_Garlic_Bread.jpg/​180px-OMGsplosion_likes_Garlic_Bread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​OMGsplosion_likes_Garlic_Bread.jpg/​240px-OMGsplosion_likes_Garlic_Bread.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng ổ, mặn
 +</td>
 +<​td>​Mỹ
 +</td>
 +<​td>​Thông dụng tại các cửa hàng Pizza Hut
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì que
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Grissini.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Grissini.jpg/​120px-Grissini.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Grissini.jpg/​180px-Grissini.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Grissini.jpg/​240px-Grissini.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​375"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng ổ, nhỏ, dài, mặn, có thể có vị cay
 +</td>
 +<​td>​Pháp;​ Ý
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Brood.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Brood.jpg/​120px-Brood.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Brood.jpg/​180px-Brood.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Brood.jpg/​240px-Brood.jpg 2x" data-file-width="​345"​ data-file-height="​258"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng lát
 +</td>
 +<​td>​Mỹ
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì thông dụng toàn cầu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vụn bánh mì
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Semmelbrösel.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Semmelbr%C3%B6sel.jpg/​120px-Semmelbr%C3%B6sel.jpg"​ width="​120"​ height="​91"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Semmelbr%C3%B6sel.jpg/​180px-Semmelbr%C3%B6sel.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Semmelbr%C3%B6sel.jpg/​240px-Semmelbr%C3%B6sel.jpg 2x" data-file-width="​1636"​ data-file-height="​1243"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng mẩu, bột vụn
 +</td>
 +<​td>​Châu Âu
 +</td>
 +<​td>​Là nguyên liệu thực phẩm
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì kẹp (Xăng uýt)
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Club-sandwich.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Club-sandwich.jpg/​120px-Club-sandwich.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Club-sandwich.jpg/​180px-Club-sandwich.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Club-sandwich.jpg/​240px-Club-sandwich.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​853"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng lát
 +</td>
 +<​td>​Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Việt Nam
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Lunch at Hue Cafe (3249091535).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Lunch_at_Hue_Cafe_%283249091535%29.jpg/​120px-Lunch_at_Hue_Cafe_%283249091535%29.jpg"​ width="​120"​ height="​82"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Lunch_at_Hue_Cafe_%283249091535%29.jpg/​180px-Lunch_at_Hue_Cafe_%283249091535%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Lunch_at_Hue_Cafe_%283249091535%29.jpg/​240px-Lunch_at_Hue_Cafe_%283249091535%29.jpg 2x" data-file-width="​2461"​ data-file-height="​1681"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng ổ
 +</td>
 +<​td>​Việt Nam
 +</td>
 +<​td>​Còn biết đến với tên gọi phổ biến là Bánh mì Sài Gòn
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Hải Phòng
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Dạng ổ, nhỏ, có vị cay
 +</td>
 +<​td>​Hải Phòng (Việt Nam)
 +</td>
 +<​td>​Đặc sản của Hải Phòng (biến thể của bánh mì que
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì ba-tê
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Dạng ổ, mặn
 +</td>
 +<​td>​Việt Nam
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì dân dã, thông dụng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì thịt nguội
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Ham sandwich.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Ham_sandwich.jpg/​120px-Ham_sandwich.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Ham_sandwich.jpg/​180px-Ham_sandwich.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Ham_sandwich.jpg/​240px-Ham_sandwich.jpg 2x" data-file-width="​498"​ data-file-height="​372"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng bánh mì kẹp, vị mặn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thông dụng ở Phương Tây
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hamburger
 +</td>
 +<​td><​img alt="​NCI Visuals Food Hamburger.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​NCI_Visuals_Food_Hamburger.jpg/​120px-NCI_Visuals_Food_Hamburger.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​NCI_Visuals_Food_Hamburger.jpg/​180px-NCI_Visuals_Food_Hamburger.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​NCI_Visuals_Food_Hamburger.jpg/​240px-NCI_Visuals_Food_Hamburger.jpg 2x" data-file-width="​2700"​ data-file-height="​1800"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng tròn, mặn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Một thức ăn nhanh thông dụng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh sừng bò
 +</td>
 +<​td><​img alt="​La parisienne almond croissant.gif"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​La_parisienne_almond_croissant.gif/​120px-La_parisienne_almond_croissant.gif"​ width="​120"​ height="​108"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​La_parisienne_almond_croissant.gif/​180px-La_parisienne_almond_croissant.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​La_parisienne_almond_croissant.gif/​240px-La_parisienne_almond_croissant.gif 2x" data-file-width="​1525"​ data-file-height="​1370"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì tươi, hình sừng bò
 +</td>
 +<​td>​Pháp
 +</td>
 +<​td>​Đặc sản của Pháp (gọi là bánh croissant)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Màn thầu
 +</td>
 +<​td><​img alt="​ClassicwhiteMantou.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​ClassicwhiteMantou.jpg/​120px-ClassicwhiteMantou.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​ClassicwhiteMantou.jpg/​180px-ClassicwhiteMantou.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​ClassicwhiteMantou.jpg/​240px-ClassicwhiteMantou.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​375"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bun
 +</td>
 +<​td>​Trung Quốc
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì chuối
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Banana on pancake.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Banana_on_pancake.jpg/​120px-Banana_on_pancake.jpg"​ width="​120"​ height="​118"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Banana_on_pancake.jpg/​180px-Banana_on_pancake.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Banana_on_pancake.jpg/​240px-Banana_on_pancake.jpg 2x" data-file-width="​1664"​ data-file-height="​1632"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bắc Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh Thánh
 +</td>
 +<​td><​img alt="​EucharistBread.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​EucharistBread.JPG/​120px-EucharistBread.JPG"​ width="​120"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​EucharistBread.JPG/​180px-EucharistBread.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​EucharistBread.JPG/​240px-EucharistBread.JPG 2x" data-file-width="​2770"​ data-file-height="​2215"/>​
 +</td>
 +<​td>​Dạng tròn, mỏng
 +</td>
 +<​td>​Thiên Chúa giáo
 +</td>
 +<​td>​Chủ yếu làm nghi lễ tôn giáo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Taiyaki
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Taiyaki.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Taiyaki.jpg/​120px-Taiyaki.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Taiyaki.jpg/​180px-Taiyaki.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Taiyaki.jpg/​240px-Taiyaki.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh ngọt
 +</td>
 +<​td>​Nhật
 +</td>
 +<​td>​Taiyaki là một loại bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển của Nhật Bản
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì nguyên cám
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Vollkornbrot z01.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Vollkornbrot_z01.JPG/​120px-Vollkornbrot_z01.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Vollkornbrot_z01.JPG/​180px-Vollkornbrot_z01.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Vollkornbrot_z01.JPG/​240px-Vollkornbrot_z01.JPG 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Không rõ
 +</td>
 +<​td>​Làm từ ngũ cốc nguyên cám (bột mì nguyên chất).
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Doner kebab
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Doener berlin kraeuter.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Doener_berlin_kraeuter.jpg/​120px-Doener_berlin_kraeuter.jpg"​ width="​120"​ height="​118"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Doener_berlin_kraeuter.jpg/​180px-Doener_berlin_kraeuter.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Doener_berlin_kraeuter.jpg/​240px-Doener_berlin_kraeuter.jpg 2x" data-file-width="​1128"​ data-file-height="​1113"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mỳ mềm, hình tam giác, kẹp thịt
 +</td>
 +<​td>​Thổ Nhĩ Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tortilla
 +</td>
 +<​td><​img alt="​NCI flour tortillas.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​NCI_flour_tortillas.jpg/​120px-NCI_flour_tortillas.jpg"​ width="​120"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​NCI_flour_tortillas.jpg/​180px-NCI_flour_tortillas.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​NCI_flour_tortillas.jpg/​240px-NCI_flour_tortillas.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​832"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì dẹt, mềm, khô, hình tròn
 +</td>
 +<​td>​Mexico
 +</td>
 +<​td>​Làm từ bột bắp
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Yufka
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Fladenbrot-1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Fladenbrot-1.jpg/​120px-Fladenbrot-1.jpg"​ width="​120"​ height="​121"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Fladenbrot-1.jpg/​180px-Fladenbrot-1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Fladenbrot-1.jpg/​240px-Fladenbrot-1.jpg 2x" data-file-width="​3171"​ data-file-height="​3191"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thổ Nhĩ Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Zopf
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Zopf.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Zopf.jpg/​120px-Zopf.jpg"​ width="​120"​ height="​170"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Zopf.jpg/​180px-Zopf.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Zopf.jpg/​240px-Zopf.jpg 2x" data-file-width="​566"​ data-file-height="​800"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thụy Sĩ, Đức
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Zwieback
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Zwieback-1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Zwieback-1.jpg/​120px-Zwieback-1.jpg"​ width="​120"​ height="​93"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Zwieback-1.jpg/​180px-Zwieback-1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Zwieback-1.jpg/​240px-Zwieback-1.jpg 2x" data-file-width="​2472"​ data-file-height="​1908"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Đức
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Aish Merahrah
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Ai Cập
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Anpan
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bean-jam-bun,​anpan,​katori-city,​japan.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Bean-jam-bun%2Canpan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG/​120px-Bean-jam-bun%2Canpan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG"​ width="​120"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Bean-jam-bun%2Canpan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG/​180px-Bean-jam-bun%2Canpan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Bean-jam-bun%2Canpan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG/​240px-Bean-jam-bun%2Canpan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​640"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh ngọt
 +</td>
 +<​td>​Nhật Bản
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Appam
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ, Sri Lanka
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Arepa
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Arepa asada.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Arepa_asada.JPG/​120px-Arepa_asada.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Arepa_asada.JPG/​180px-Arepa_asada.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Arepa_asada.JPG/​240px-Arepa_asada.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì bột ngô
 +</td>
 +<​td>​Mỹ Latinh: Colombia, Venezuela, Panama, Đảo Canary
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Babka
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Baba wielkanocna z polewa czekoladowa.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Baba_wielkanocna_z_polewa_czekoladowa.JPG/​120px-Baba_wielkanocna_z_polewa_czekoladowa.JPG"​ width="​120"​ height="​101"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Baba_wielkanocna_z_polewa_czekoladowa.JPG/​180px-Baba_wielkanocna_z_polewa_czekoladowa.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Baba_wielkanocna_z_polewa_czekoladowa.JPG/​240px-Baba_wielkanocna_z_polewa_czekoladowa.JPG 2x" data-file-width="​524"​ data-file-height="​439"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì ngọt
 +</td>
 +<​td>​Ba Lan, Belarus, Ukraina, Nga
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bagel
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Everythingbagel.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Everythingbagel.jpg/​120px-Everythingbagel.jpg"​ width="​120"​ height="​86"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Everythingbagel.jpg/​180px-Everythingbagel.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Everythingbagel.jpg/​240px-Everythingbagel.jpg 2x" data-file-width="​275"​ data-file-height="​196"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh bột mì
 +</td>
 +<​td>​Châu Âu
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Balep korkun
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Tây Tạng
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bammy
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bammies.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Bammies.jpg/​120px-Bammies.jpg"​ width="​120"​ height="​108"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Bammies.jpg/​180px-Bammies.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Bammies.jpg/​240px-Bammies.jpg 2x" data-file-width="​1700"​ data-file-height="​1527"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Jamaica
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bannock
 +</td>
 +<​td><​img alt="​BannockBeremeal.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​BannockBeremeal.jpg/​120px-BannockBeremeal.jpg"​ width="​120"​ height="​78"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​BannockBeremeal.jpg/​180px-BannockBeremeal.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​BannockBeremeal.jpg/​240px-BannockBeremeal.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​325"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Vương quốc Anh, Hoa Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bara Brith
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bara Brith.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Bara_Brith.jpg/​120px-Bara_Brith.jpg"​ width="​120"​ height="​111"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Bara_Brith.jpg/​180px-Bara_Brith.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Bara_Brith.jpg/​240px-Bara_Brith.jpg 2x" data-file-width="​1139"​ data-file-height="​1049"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh trái cây
 +</td>
 +<​td>​Wales
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Barbari
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Iran,​ Tây Bắc Afghanistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Barmbrack
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Barmbrack.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Barmbrack.jpg/​120px-Barmbrack.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Barmbrack.jpg/​180px-Barmbrack.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Barmbrack.jpg/​240px-Barmbrack.jpg 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​300"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ireland
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Barotta
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bazlama
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bazlama.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Bazlama.jpg/​120px-Bazlama.jpg"​ width="​120"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Bazlama.jpg/​180px-Bazlama.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Bazlama.jpg/​240px-Bazlama.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​637"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Thổ Nhĩ Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bhakri
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Another Vegetarian Meal.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Another_Vegetarian_Meal.jpg/​120px-Another_Vegetarian_Meal.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Another_Vegetarian_Meal.jpg/​180px-Another_Vegetarian_Meal.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Another_Vegetarian_Meal.jpg/​240px-Another_Vegetarian_Meal.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bhatoora
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pierbatura.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Pierbatura.JPG/​120px-Pierbatura.JPG"​ width="​120"​ height="​62"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Pierbatura.JPG/​180px-Pierbatura.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Pierbatura.JPG/​240px-Pierbatura.JPG 2x" data-file-width="​611"​ data-file-height="​315"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì khô
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bing
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bing zi (Chinese pancakes).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Bing_zi_%28Chinese_pancakes%29.jpg/​120px-Bing_zi_%28Chinese_pancakes%29.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Bing_zi_%28Chinese_pancakes%29.jpg/​180px-Bing_zi_%28Chinese_pancakes%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Bing_zi_%28Chinese_pancakes%29.jpg/​240px-Bing_zi_%28Chinese_pancakes%29.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Trung Hoa
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh bích quy
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Biscuits and gravy.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Biscuits_and_gravy.jpg/​120px-Biscuits_and_gravy.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Biscuits_and_gravy.jpg/​180px-Biscuits_and_gravy.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Biscuits_and_gravy.jpg/​240px-Biscuits_and_gravy.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Châu Âu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bolani
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Afghanistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Boule
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Boule de campagne 01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Boule_de_campagne_01.jpg/​120px-Boule_de_campagne_01.jpg"​ width="​120"​ height="​114"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Boule_de_campagne_01.jpg/​180px-Boule_de_campagne_01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Boule_de_campagne_01.jpg/​240px-Boule_de_campagne_01.jpg 2x" data-file-width="​1338"​ data-file-height="​1276"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Pháp
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Brioche
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Brioche.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Brioche.jpg/​120px-Brioche.jpg"​ width="​120"​ height="​103"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Brioche.jpg/​180px-Brioche.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Brioche.jpg/​240px-Brioche.jpg 2x" data-file-width="​909"​ data-file-height="​784"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì ngọt
 +</td>
 +<​td>​Pháp
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Broa
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Broafortal.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Broafortal.jpg/​120px-Broafortal.jpg"​ width="​120"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Broafortal.jpg/​180px-Broafortal.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Broafortal.jpg/​240px-Broafortal.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1280"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì ngô
 +</td>
 +<​td>​Bồ Đào Nha, Brasil
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bun
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Saffron bun 20051213 001.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Saffron_bun_20051213_001.jpg/​120px-Saffron_bun_20051213_001.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Saffron_bun_20051213_001.jpg/​180px-Saffron_bun_20051213_001.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Saffron_bun_20051213_001.jpg/​240px-Saffron_bun_20051213_001.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Česnica
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Cesnica.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Cesnica.jpg/​120px-Cesnica.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Cesnica.jpg/​180px-Cesnica.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Cesnica.jpg/​240px-Cesnica.jpg 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​300"/>​
 +</td>
 +<​td>​bánh mì soda
 +</td>
 +<​td>​Serbia
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Challah
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Challah Bread Six Braid 1.JPG" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Challah_Bread_Six_Braid_1.JPG/​120px-Challah_Bread_Six_Braid_1.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Challah_Bread_Six_Braid_1.JPG/​180px-Challah_Bread_Six_Braid_1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Challah_Bread_Six_Braid_1.JPG/​240px-Challah_Bread_Six_Braid_1.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chapati
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Chappati.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Chappati.jpg/​120px-Chappati.jpg"​ width="​120"​ height="​160"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Chappati.jpg/​180px-Chappati.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Chappati.jpg/​240px-Chappati.jpg 2x" data-file-width="​375"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Nam Á, Đông Phi
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh Giáng Sinh
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Oplatki.w.koszyczku.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Oplatki.w.koszyczku.jpg/​120px-Oplatki.w.koszyczku.jpg"​ width="​120"​ height="​108"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Oplatki.w.koszyczku.jpg/​180px-Oplatki.w.koszyczku.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Oplatki.w.koszyczku.jpg/​240px-Oplatki.w.koszyczku.jpg 2x" data-file-width="​1182"​ data-file-height="​1066"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Đông Âu
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Ciabatta
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Ciabatta cut.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Ciabatta_cut.JPG/​120px-Ciabatta_cut.JPG"​ width="​120"​ height="​160"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Ciabatta_cut.JPG/​180px-Ciabatta_cut.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Ciabatta_cut.JPG/​240px-Ciabatta_cut.JPG 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​1600"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì trắng
 +</td>
 +<​td>​Ý
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Colomba Pasquale
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Colomba-Pasquale.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Colomba-Pasquale.jpg/​120px-Colomba-Pasquale.jpg"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Colomba-Pasquale.jpg/​180px-Colomba-Pasquale.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Colomba-Pasquale.jpg/​240px-Colomba-Pasquale.jpg 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1500"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ý
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì bắp
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Skillet cornbread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Skillet_cornbread.jpg/​120px-Skillet_cornbread.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Skillet_cornbread.jpg/​180px-Skillet_cornbread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Skillet_cornbread.jpg/​240px-Skillet_cornbread.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bắc Mỹ, Nam Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Cottage loaf
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Cottage loaf 2.jpg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Cottage_loaf_2.jpg/​120px-Cottage_loaf_2.jpg"​ width="​120"​ height="​115"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Cottage_loaf_2.jpg/​180px-Cottage_loaf_2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Cottage_loaf_2.jpg/​240px-Cottage_loaf_2.jpg 2x" data-file-width="​1639"​ data-file-height="​1572"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Anh
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Crêpe
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Crepes dsc07085.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Crepes_dsc07085.jpg/​120px-Crepes_dsc07085.jpg"​ width="​120"​ height="​73"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Crepes_dsc07085.jpg/​180px-Crepes_dsc07085.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Crepes_dsc07085.jpg/​240px-Crepes_dsc07085.jpg 2x" data-file-width="​2052"​ data-file-height="​1240"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh kem
 +</td>
 +<​td>​Pháp
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Crisp
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Knaeckebroed.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Knaeckebroed.jpg/​120px-Knaeckebroed.jpg"​ width="​120"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Knaeckebroed.jpg/​180px-Knaeckebroed.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Knaeckebroed.jpg/​240px-Knaeckebroed.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​512"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Scandinavia
 +</td>
 +<​td>​Bánh rất khô
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Crumpet
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Buttered crumpet2.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Buttered_crumpet2.jpg/​120px-Buttered_crumpet2.jpg"​ width="​120"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Buttered_crumpet2.jpg/​180px-Buttered_crumpet2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Buttered_crumpet2.jpg/​240px-Buttered_crumpet2.jpg 2x" data-file-width="​688"​ data-file-height="​576"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Vương quốc Anh, Khối thịnh vượng chung
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Cuba
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Cuban sandwiches.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Cuban_sandwiches.jpg/​120px-Cuban_sandwiches.jpg"​ width="​120"​ height="​63"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Cuban_sandwiches.jpg/​180px-Cuban_sandwiches.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Cuban_sandwiches.jpg/​240px-Cuban_sandwiches.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​314"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Hoa Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Curry
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Curry-bun,​curry-pan,​katori-city,​japan.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Curry-bun%2Ccurry-pan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG/​120px-Curry-bun%2Ccurry-pan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Curry-bun%2Ccurry-pan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG/​180px-Curry-bun%2Ccurry-pan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Curry-bun%2Ccurry-pan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG/​240px-Curry-bun%2Ccurry-pan%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Nhật Bản
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Damper
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Damper (food).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Damper_%28food%29.jpg/​120px-Damper_%28food%29.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Damper_%28food%29.jpg/​180px-Damper_%28food%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Damper_%28food%29.jpg/​240px-Damper_%28food%29.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì soda
 +</td>
 +<​td>​Úc
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Dampfnudel
 +</td>
 +<​td><​img alt="​CDampfnudelnWP6.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​CDampfnudelnWP6.jpg/​120px-CDampfnudelnWP6.jpg"​ width="​120"​ height="​99"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​CDampfnudelnWP6.jpg/​180px-CDampfnudelnWP6.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​CDampfnudelnWP6.jpg/​240px-CDampfnudelnWP6.jpg 2x" data-file-width="​2060"​ data-file-height="​1702"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì trắng
 +</td>
 +<​td>​Đức
 +</td>
 +<​td>​Usually dense and moist with a white top surface
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Dinkelbrot
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Dinkelbrot einfachste Herstellung 03.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Dinkelbrot_einfachste_Herstellung_03.jpg/​120px-Dinkelbrot_einfachste_Herstellung_03.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Dinkelbrot_einfachste_Herstellung_03.jpg/​180px-Dinkelbrot_einfachste_Herstellung_03.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Dinkelbrot_einfachste_Herstellung_03.jpg/​240px-Dinkelbrot_einfachste_Herstellung_03.jpg 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2736"/>​
 +</td>
 +<​td>​yeasted bread
 +</td>
 +<​td>​Đức
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Dosa
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Dosa-chutney-sambhar.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Dosa-chutney-sambhar.jpg/​120px-Dosa-chutney-sambhar.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Dosa-chutney-sambhar.jpg/​180px-Dosa-chutney-sambhar.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Dosa-chutney-sambhar.jpg/​240px-Dosa-chutney-sambhar.jpg 2x" data-file-width="​3504"​ data-file-height="​2332"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Farl
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Ben W Bell Soda Bread Farl 05 June 2007.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Ben_W_Bell_Soda_Bread_Farl_05_June_2007.jpg/​120px-Ben_W_Bell_Soda_Bread_Farl_05_June_2007.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Ben_W_Bell_Soda_Bread_Farl_05_June_2007.jpg/​180px-Ben_W_Bell_Soda_Bread_Farl_05_June_2007.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Ben_W_Bell_Soda_Bread_Farl_05_June_2007.jpg/​240px-Ben_W_Bell_Soda_Bread_Farl_05_June_2007.jpg 2x" data-file-width="​733"​ data-file-height="​481"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Ireland,​ Scotland
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì lát mỏng
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Roasting Papadums.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Roasting_Papadums.jpg/​120px-Roasting_Papadums.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Roasting_Papadums.jpg/​180px-Roasting_Papadums.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Roasting_Papadums.jpg/​240px-Roasting_Papadums.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Flatbrød
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Brødkorg.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Br%C3%B8dkorg.JPG/​120px-Br%C3%B8dkorg.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Br%C3%B8dkorg.JPG/​180px-Br%C3%B8dkorg.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Br%C3%B8dkorg.JPG/​240px-Br%C3%B8dkorg.JPG 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Na Uy
 +</td>
 +<​td>​Thức ăn truyền thống của xứ này
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Flatkaka
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Iceland
 +</td>
 +<​td>​Bánh mềm, tròn
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Focaccia
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Focaccia-erbe-olive.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Focaccia-erbe-olive.jpg/​120px-Focaccia-erbe-olive.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Focaccia-erbe-olive.jpg/​180px-Focaccia-erbe-olive.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Focaccia-erbe-olive.jpg/​240px-Focaccia-erbe-olive.jpg 2x" data-file-width="​2032"​ data-file-height="​1344"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ý
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Fougasse
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Fougasse de Foix.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Fougasse_de_Foix.jpg/​120px-Fougasse_de_Foix.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Fougasse_de_Foix.jpg/​180px-Fougasse_de_Foix.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Fougasse_de_Foix.jpg/​240px-Fougasse_de_Foix.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​766"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Pháp
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh hành
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Tsongyoubing.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Tsongyoubing.JPG/​120px-Tsongyoubing.JPG"​ width="​120"​ height="​69"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Tsongyoubing.JPG/​180px-Tsongyoubing.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Tsongyoubing.JPG/​240px-Tsongyoubing.JPG 2x" data-file-width="​970"​ data-file-height="​555"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Trung Quốc
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Gugelhupf (Kugelhupf)
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Kouglof.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Kouglof.png/​120px-Kouglof.png"​ width="​120"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Kouglof.png/​180px-Kouglof.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Kouglof.png/​240px-Kouglof.png 2x" data-file-width="​556"​ data-file-height="​537"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh nhẫn
 +</td>
 +<​td>​Đức,​ Áo, Thụy Sĩ, Alsace
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hallulla
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Panes chilenos.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Panes_chilenos.JPG/​120px-Panes_chilenos.JPG"​ width="​120"​ height="​71"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Panes_chilenos.JPG/​180px-Panes_chilenos.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Panes_chilenos.JPG/​240px-Panes_chilenos.JPG 2x" data-file-width="​825"​ data-file-height="​488"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì lát
 +</td>
 +<​td>​Chile
 +</td>
 +<​td>​Bánh tròn có bơ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hardtack
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Japanese Hardtack Kanpan.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Japanese_Hardtack_Kanpan.jpg/​120px-Japanese_Hardtack_Kanpan.jpg"​ width="​120"​ height="​105"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Japanese_Hardtack_Kanpan.jpg/​180px-Japanese_Hardtack_Kanpan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Japanese_Hardtack_Kanpan.jpg/​240px-Japanese_Hardtack_Kanpan.jpg 2x" data-file-width="​2548"​ data-file-height="​2240"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Không rõ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Himbasha
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Himbasha.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Himbasha.jpg/​120px-Himbasha.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Himbasha.jpg/​180px-Himbasha.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Himbasha.jpg/​240px-Himbasha.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Eritrea,​ Ethiopia
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hoecake
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Hoa Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hushpuppy
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Hushpuppies 5stack.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Hushpuppies_5stack.jpg/​120px-Hushpuppies_5stack.jpg"​ width="​120"​ height="​138"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Hushpuppies_5stack.jpg/​180px-Hushpuppies_5stack.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Hushpuppies_5stack.jpg/​240px-Hushpuppies_5stack.jpg 2x" data-file-width="​707"​ data-file-height="​815"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh tròn nhỏ
 +</td>
 +<​td>​Hoa Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Ấn Độ
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Dosa and ghee" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Dosa_and_ghee.jpg/​70px-Dosa_and_ghee.jpg"​ width="​70"​ height="​47"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Dosa_and_ghee.jpg/​105px-Dosa_and_ghee.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Dosa_and_ghee.jpg/​140px-Dosa_and_ghee.jpg 2x" data-file-width="​4368"​ data-file-height="​2912"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ, Pakistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Injera
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Alicha 1.jpg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Alicha_1.jpg/​120px-Alicha_1.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Alicha_1.jpg/​180px-Alicha_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Alicha_1.jpg/​240px-Alicha_1.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Eritrea,​ Ethiopia, Somalia, Yemen, Sudan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jonnycake
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Anh,​ Caribê, Cộng hòa Dominica, Colombia, Bermuda
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Khanom bueang
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Khanom bueang.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Khanom_bueang.jpg/​120px-Khanom_bueang.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Khanom_bueang.jpg/​180px-Khanom_bueang.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Khanom_bueang.jpg/​240px-Khanom_bueang.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thái Lan, Campuchia
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Kulcha
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Kulchachole.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Kulchachole.jpg/​120px-Kulchachole.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Kulchachole.jpg/​180px-Kulchachole.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Kulchachole.jpg/​240px-Kulchachole.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ, Pakistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lagana
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Hy Lạp
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Laobing
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Laobing.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Laobing.JPG/​120px-Laobing.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Laobing.JPG/​180px-Laobing.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Laobing.JPG/​240px-Laobing.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh lát
 +</td>
 +<​td>​Trung Quốc
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Laufabrauð
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Laufabrauð.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Laufabrau%C3%B0.jpg/​120px-Laufabrau%C3%B0.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Laufabrau%C3%B0.jpg/​180px-Laufabrau%C3%B0.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Laufabrau%C3%B0.jpg/​240px-Laufabrau%C3%B0.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​533"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Iceland
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lavash
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pan armenio en el mercado de Yerevan.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Pan_armenio_en_el_mercado_de_Yerevan.JPG/​120px-Pan_armenio_en_el_mercado_de_Yerevan.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Pan_armenio_en_el_mercado_de_Yerevan.JPG/​180px-Pan_armenio_en_el_mercado_de_Yerevan.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Pan_armenio_en_el_mercado_de_Yerevan.JPG/​240px-Pan_armenio_en_el_mercado_de_Yerevan.JPG 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Trung Đông, Kavkaz: Iran, Pakistan, Armenia, Azerbaijan, Gruzia
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lahoh
 +</td>
 +<​td><​img alt="​LahohS.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​LahohS.jpg/​120px-LahohS.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​LahohS.jpg/​180px-LahohS.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​LahohS.jpg/​240px-LahohS.jpg 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​563"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Djibouti,​ Somalia, Yemen, Israel
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Lefse
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Lefse on a griddle.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Lefse_on_a_griddle.jpg/​120px-Lefse_on_a_griddle.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Lefse_on_a_griddle.jpg/​180px-Lefse_on_a_griddle.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​Lefse_on_a_griddle.jpg/​240px-Lefse_on_a_griddle.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Na Uy
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Luchi
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Luchi.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Luchi.jpg/​120px-Luchi.jpg"​ width="​120"​ height="​160"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Luchi.jpg/​180px-Luchi.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Luchi.jpg/​240px-Luchi.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​667"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Orisa,​ Assam, Bengal
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Malooga
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Yemen
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Markook
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Woman Baking Bread on Saj Oven in Artas, West Bank, Palestine.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Woman_Baking_Bread_on_Saj_Oven_in_Artas%2C_West_Bank%2C_Palestine.JPG/​120px-Woman_Baking_Bread_on_Saj_Oven_in_Artas%2C_West_Bank%2C_Palestine.JPG"​ width="​120"​ height="​160"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Woman_Baking_Bread_on_Saj_Oven_in_Artas%2C_West_Bank%2C_Palestine.JPG/​180px-Woman_Baking_Bread_on_Saj_Oven_in_Artas%2C_West_Bank%2C_Palestine.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Woman_Baking_Bread_on_Saj_Oven_in_Artas%2C_West_Bank%2C_Palestine.JPG/​240px-Woman_Baking_Bread_on_Saj_Oven_in_Artas%2C_West_Bank%2C_Palestine.JPG 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​640"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Syria,​ Liban, Jordan, Palestine
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Marraqueta
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Marraqueta bread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Marraqueta_bread.jpg/​120px-Marraqueta_bread.jpg"​ width="​120"​ height="​82"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Marraqueta_bread.jpg/​180px-Marraqueta_bread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Marraqueta_bread.jpg/​240px-Marraqueta_bread.jpg 2x" data-file-width="​1213"​ data-file-height="​824"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Nam Mỹ: Bolivia, Chile, Peru; Argentina, Uruguay
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Massa Sovada (Bánh mì ngọt Bồ Đào Nha)
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pão doce.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​P%C3%A3o_doce.jpg/​120px-P%C3%A3o_doce.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​P%C3%A3o_doce.jpg/​180px-P%C3%A3o_doce.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​P%C3%A3o_doce.jpg/​240px-P%C3%A3o_doce.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì ngọt
 +</td>
 +<​td>​Bồ Đào Nha
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Matzo
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Machine-made Shmura Matzo.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Machine-made_Shmura_Matzo.jpg/​120px-Machine-made_Shmura_Matzo.jpg"​ width="​120"​ height="​78"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Machine-made_Shmura_Matzo.jpg/​180px-Machine-made_Shmura_Matzo.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Machine-made_Shmura_Matzo.jpg/​240px-Machine-made_Shmura_Matzo.jpg 2x" data-file-width="​1755"​ data-file-height="​1136"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Melonpan
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Melonpan.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Melonpan.jpg/​120px-Melonpan.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Melonpan.jpg/​180px-Melonpan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Melonpan.jpg/​240px-Melonpan.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Nhật Bản
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì khỉ
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Monkeybread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Monkeybread.jpg/​120px-Monkeybread.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Monkeybread.jpg/​180px-Monkeybread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Monkeybread.jpg/​240px-Monkeybread.jpg 2x" data-file-width="​4352"​ data-file-height="​3264"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh ngọt
 +</td>
 +<​td>​Châu Phi
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Muffin
 +</td>
 +<​td>​120px
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Vương quốc Anh: Hoa Kỳ, Áo, Canada, New Zealand
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Naan
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Naan shiva.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Naan_shiva.jpg/​120px-Naan_shiva.jpg"​ width="​120"​ height="​118"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Naan_shiva.jpg/​180px-Naan_shiva.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Naan_shiva.jpg/​240px-Naan_shiva.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​788"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Iran,​ Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Ngome
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Mali
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pan de Pascua
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pan de pascua chileno 2006.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Pan_de_pascua_chileno_2006.jpg/​120px-Pan_de_pascua_chileno_2006.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Pan_de_pascua_chileno_2006.jpg/​180px-Pan_de_pascua_chileno_2006.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Pan_de_pascua_chileno_2006.jpg/​240px-Pan_de_pascua_chileno_2006.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh ngọt
 +</td>
 +<​td>​Chile
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pain de mie
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pain de mie.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Pain_de_mie.jpg/​120px-Pain_de_mie.jpg"​ width="​120"​ height="​85"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Pain_de_mie.jpg/​180px-Pain_de_mie.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Pain_de_mie.jpg/​240px-Pain_de_mie.jpg 2x" data-file-width="​612"​ data-file-height="​435"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì trắng
 +</td>
 +<​td>​Pháp
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pandoro
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pandoro-Homemade-Sugared.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Pandoro-Homemade-Sugared.jpg/​120px-Pandoro-Homemade-Sugared.jpg"​ width="​120"​ height="​122"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Pandoro-Homemade-Sugared.jpg/​180px-Pandoro-Homemade-Sugared.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Pandoro-Homemade-Sugared.jpg/​240px-Pandoro-Homemade-Sugared.jpg 2x" data-file-width="​354"​ data-file-height="​360"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ý
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pane carasau
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pane carasau.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Pane_carasau.jpg/​120px-Pane_carasau.jpg"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Pane_carasau.jpg/​180px-Pane_carasau.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Pane_carasau.jpg/​240px-Pane_carasau.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1000"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ý Sardinia
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pane ticinese
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Tessinerbrot.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Tessinerbrot.jpg/​120px-Tessinerbrot.jpg"​ width="​120"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Tessinerbrot.jpg/​180px-Tessinerbrot.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Tessinerbrot.jpg/​240px-Tessinerbrot.jpg 2x" data-file-width="​3508"​ data-file-height="​2092"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thụy Sĩ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Panettone
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Panettone.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Panettone.jpg/​120px-Panettone.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Panettone.jpg/​180px-Panettone.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Panettone.jpg/​240px-Panettone.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh ngọt
 +</td>
 +<​td>​Ý,​ Thụy Sĩ, Malta, Châu Mỹ Latin
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Papadum
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Stack of papadums.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Stack_of_papadums.jpg/​120px-Stack_of_papadums.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Stack_of_papadums.jpg/​180px-Stack_of_papadums.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Stack_of_papadums.jpg/​240px-Stack_of_papadums.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ, Pakistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Paratha
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Aloo paratha.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Aloo_paratha.jpg/​120px-Aloo_paratha.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Aloo_paratha.jpg/​180px-Aloo_paratha.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Aloo_paratha.jpg/​240px-Aloo_paratha.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ, Pakistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phulka
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Phulka.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Phulka.jpg/​120px-Phulka.jpg"​ width="​120"​ height="​110"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Phulka.jpg/​180px-Phulka.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Phulka.jpg/​240px-Phulka.jpg 2x" data-file-width="​1279"​ data-file-height="​1168"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Trinidad, Tobago
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Piadina
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Piadina.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Piadina.jpg/​120px-Piadina.jpg"​ width="​120"​ height="​118"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Piadina.jpg/​180px-Piadina.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Piadina.jpg/​240px-Piadina.jpg 2x" data-file-width="​2088"​ data-file-height="​2052"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ý
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pita
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pita.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Pita.jpg/​120px-Pita.jpg"​ width="​120"​ height="​89"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Pita.jpg/​180px-Pita.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Pita.jpg/​240px-Pita.jpg 2x" data-file-width="​892"​ data-file-height="​660"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Trung Đông, Ban Căng
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Proja
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Serbia
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Puftaloon
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Úc
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Pumpernickel
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pumpernickel.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Pumpernickel.jpg/​120px-Pumpernickel.jpg"​ width="​120"​ height="​95"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Pumpernickel.jpg/​180px-Pumpernickel.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Pumpernickel.jpg/​240px-Pumpernickel.jpg 2x" data-file-width="​2365"​ data-file-height="​1869"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Châu Âu, Đông Âu
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Puran Poli
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Coconut holige.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Coconut_holige.jpg/​120px-Coconut_holige.jpg"​ width="​120"​ height="​109"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Coconut_holige.jpg/​180px-Coconut_holige.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Coconut_holige.jpg/​240px-Coconut_holige.jpg 2x" data-file-width="​1287"​ data-file-height="​1167"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ấn Độ, Pakistan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Puri
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Puri.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Puri.jpg/​120px-Puri.jpg"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Puri.jpg/​180px-Puri.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Puri.jpg/​240px-Puri.jpg 2x" data-file-width="​2448"​ data-file-height="​2448"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Nam Á: Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì ăn nhanh
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bắc Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Roll
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bread rolls.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Bread_rolls.JPG/​120px-Bread_rolls.JPG"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Bread_rolls.JPG/​180px-Bread_rolls.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Bread_rolls.JPG/​240px-Bread_rolls.JPG 2x" data-file-width="​2814"​ data-file-height="​1863"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Châu Âu, Bắc Mỹ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Rugbrød
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Rugbrød.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Rugbr%C3%B8d.JPG/​120px-Rugbr%C3%B8d.JPG"​ width="​120"​ height="​76"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Rugbr%C3%B8d.JPG/​180px-Rugbr%C3%B8d.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Rugbr%C3%B8d.JPG/​240px-Rugbr%C3%B8d.JPG 2x" data-file-width="​1291"​ data-file-height="​816"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì nâu
 +</td>
 +<​td>​Đan Mạch
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì muối
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Scotland
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sangak
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Nan sangak.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Nan_sangak.jpg/​120px-Nan_sangak.jpg"​ width="​120"​ height="​160"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Nan_sangak.jpg/​180px-Nan_sangak.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Nan_sangak.jpg/​240px-Nan_sangak.jpg 2x" data-file-width="​285"​ data-file-height="​381"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Iran
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Scone
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Scone varieties.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Scone_varieties.jpg/​120px-Scone_varieties.jpg"​ width="​120"​ height="​91"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Scone_varieties.jpg/​180px-Scone_varieties.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​Scone_varieties.jpg/​240px-Scone_varieties.jpg 2x" data-file-width="​1814"​ data-file-height="​1381"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Vương quốc Anh, Ireland, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Soda
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Soda bread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Soda_bread.jpg/​120px-Soda_bread.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Soda_bread.jpg/​180px-Soda_bread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Soda_bread.jpg/​240px-Soda_bread.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Ireland
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sopaipilla
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Sopaipillas chilenas.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Sopaipillas_chilenas.jpg/​120px-Sopaipillas_chilenas.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Sopaipillas_chilenas.jpg/​180px-Sopaipillas_chilenas.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​Sopaipillas_chilenas.jpg/​240px-Sopaipillas_chilenas.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Chile,​ Uruguay, Argentina; New Mexico, Texas
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Sourdough
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Châu Âu
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Taftan
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Iran
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh trà
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Laufabrauð.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Laufabrau%C3%B0.jpg/​120px-Laufabrau%C3%B0.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Laufabrau%C3%B0.jpg/​180px-Laufabrau%C3%B0.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Laufabrau%C3%B0.jpg/​240px-Laufabrau%C3%B0.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​533"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Chưa rõ
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì da hổ
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Tigerbread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Tigerbread.jpg/​120px-Tigerbread.jpg"​ width="​120"​ height="​68"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Tigerbread.jpg/​180px-Tigerbread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Tigerbread.jpg/​240px-Tigerbread.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​455"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bánh mì gạo
 +</td>
 +<​td>​Hà Lan
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tsoureki
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Paskalya coregi.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Paskalya_coregi.jpg/​120px-Paskalya_coregi.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Paskalya_coregi.jpg/​180px-Paskalya_coregi.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Paskalya_coregi.jpg/​240px-Paskalya_coregi.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Hy Lạp, Síp, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tunnbröd
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Tunnbröd-2007-07-14.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c9/​Tunnbr%C3%B6d-2007-07-14.jpg/​120px-Tunnbr%C3%B6d-2007-07-14.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c9/​Tunnbr%C3%B6d-2007-07-14.jpg/​180px-Tunnbr%C3%B6d-2007-07-14.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c9/​Tunnbr%C3%B6d-2007-07-14.jpg/​240px-Tunnbr%C3%B6d-2007-07-14.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Thụy Điển
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vánočka
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Vanocka.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Vanocka.jpg/​120px-Vanocka.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Vanocka.jpg/​180px-Vanocka.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Vanocka.jpg/​240px-Vanocka.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Tiệp Khắc
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Viên
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Tin vienna bread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Tin_vienna_bread.jpg/​120px-Tin_vienna_bread.jpg"​ width="​120"​ height="​74"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Tin_vienna_bread.jpg/​180px-Tin_vienna_bread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Tin_vienna_bread.jpg/​240px-Tin_vienna_bread.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​989"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Viên
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bánh mì Cardamom
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Cardamom bread.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Cardamom_bread.jpg/​120px-Cardamom_bread.jpg"​ width="​120"​ height="​180"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Cardamom_bread.jpg/​180px-Cardamom_bread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Cardamom_bread.jpg/​240px-Cardamom_bread.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​3008"/>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​Bắc Âu
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
1810--danh-s-ch-c-c-lo-i-b-nh-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)