User Tools

Site Tools


1812--2602-moore-la-gi

2602 Moore là một tiểu hành tinh [[vành đai chính. Nó được phát hiện năm 1982 bởi E. Bowell. Nó được đặt theo tên Patrick Moore, một nhà thiên văn học.

1812--2602-moore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)