User Tools

Site Tools


1813--2807-karl-marx-la-gi

2807 Karl Marx là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Lyudmila Ivanovna Chernykh ở 1969. Nó được đặt theo tên nhà triết học người Đức Karl Marx.

1813--2807-karl-marx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)