User Tools

Site Tools


1814--2913-horta-la-gi

Horta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Delporte, E.
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2913
Đặt tên theo Victor Horta
Tên thay thế 1931 TK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1655890
Viễn điểm quỹ đạo 3.2439976
Độ lệch tâm 0.1993514
Chu kỳ quỹ đạo 1624.7986886
Độ bất thường trung bình 56.07822
Độ nghiêng quỹ đạo 16.08974
Kinh độ của điểm nút lên 30.41266
Acgumen của cận điểm 21.91029
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

2913 Horta (1931 TK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1931 bởi Delporte, E. ở Uccle. Tiểu hành tinh được đặt tên sau tên Belgian Architect Victor Horta.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2913 Horta
1814--2913-horta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)