User Tools

Site Tools


1846--2309-mr-spock-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1846--2309-mr-spock-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​2309 Mr. Spock</​b>​ (tên chỉ định: <​b>​1971 QX1</​b>​) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1971 bởi James B. Gibson, một nhà thiên văn học chuyên nghiên cứu về sao chổi, tiểu hành tinh, và Ngân Hà, ở Trạm Yale-Columbia ở El Leoncito, Argentina. Nó có đường kính khoảng 21 km.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​MPC 10042, <​i>​Minor Planet Circulars</​i>,​ 1985 September 29.</​li>​
 +<​li><​i>​Dictionary of Minor Planet Têns</​i>,​ 5th Edition, Lutz D. Schmadel, Springer, 2003, ISBN 3-540-00238-3.</​li>​
 +<​li><​i>​Observing Comets, Asteroids, Meteors, và the Zodiacal Light</​i>,​ Stephen J. Edberg và David H. Levy, cloth, Cambridge University Press, 1994, ISBN 0-521-42003-2 [ISBN 978-0-521-42003-7].</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181017075825
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.260 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1038/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 49614/​2097152 bytes
 +Template argument size: 979/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5978/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.64 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.115 ​     1 -total
 + ​32.54% ​  ​62.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​No_footnotes
 + ​29.94% ​  ​57.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 + ​23.30% ​  ​44.761 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Solar_System
 + ​21.13% ​  ​40.586 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​20.74% ​  ​39.845 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​17.41% ​  ​33.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng_b&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_c&#​7911;​a_h&#​7879;​_M&#​7863;​t_Tr&#​7901;​i
 + ​16.35% ​  ​31.416 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.25% ​  ​23.529 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.63%   ​14.649 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​833815-0!canonical and timestamp 20181017075825 and revision id 26410722
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1846--2309-mr-spock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)