User Tools

Site Tools


1854--3318-blixen-la-gi

3318 Blixen là một tiểu hành tinh vành đi chính được phát hiện bởi Poul Jensen và Karl Augustesen in 1985. It measures 23.5 km in diameter, và is đặt tên theo Karen Blixen, the Danish novelist.

1854--3318-blixen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)