User Tools

Site Tools


1855--3722-urata-la-gi

Urata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1927
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3722
Đặt tên theo Takeshi Urata
Tên thay thế 1927 UE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7911235
Viễn điểm quỹ đạo 2.6812915
Độ lệch tâm 0.1990352
Chu kỳ quỹ đạo 1221.4243532
Độ bất thường trung bình 52.35440
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45543
Kinh độ của điểm nút lên 232.48503
Acgumen của cận điểm 136.34025
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

3722 Urata (1927 UE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1927 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Takeshi Urata, một nhà thiên văn học người Nhật Bản.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3722 Urata
1855--3722-urata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)