User Tools

Site Tools


1862--2135-aristaeus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1862--2135-aristaeus-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Aristaeus</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +E. F. Helin và S. J. Bus</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Palomar</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +17 tháng 4 năm 1977</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +2135</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Aristaeus</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1977 HA</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +.7949766633909954</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.404654338157649</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +.5030822847970775</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +739.1001279536707</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +159.3261935034454</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +23.0471334850977</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +191.2956304336875</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +290.7936365801455</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +17.94</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​2135 Aristaeus</​b>​ (1977 HA) là một tiểu hành tinh Apollo được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1977 bởi E. F. Helin và S. J. Bus ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên con trai của Apollo và Cyrene.<​sup id="​cite_ref-MPC5014_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MPC5014-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF1979"​ class="​citation">​“New Têns of Minor Planets” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>,​ <​i>​Minor Planet Circular</​i>​ (Cambridge, Mass: Minor Planet Center) (MPC 5014), 1 tháng 11 năm 1979, ISSN 0736-6884</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A2135+Aristaeus&​amp;​rft.atitle=New+T%C3%AAns+of+Minor+Planets&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+11+n%C4%83m+1979&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issn=0736-6884&​amp;​rft.issue=MPC+5014&​amp;​rft.jtitle=Minor+Planet+Circular&​amp;​rft.place=Cambridge%2C+Mass&​amp;​rft.pub=Minor+Planet+Center&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.minorplanetcenter.net%2Fiau%2FECS%2FMPCArchive%2F1979%2FMPC_19791101.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 2135 Aristaeus</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​2134 Dennispalm</​li>​
 +<​li><​b>​2135 Aristaeus</​b></​li>​
 +<​li>​2136 Jugta</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​36px-951_Gaspra.jpg"​ width="​36"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​54px-951_Gaspra.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​951_Gaspra.jpg/​72px-951_Gaspra.jpg 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​785"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về tiểu hành tinh  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​30px-Crab_Nebula.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​45px-Crab_Nebula.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​60px-Crab_Nebula.jpg 2x" data-file-width="​3864"​ data-file-height="​3864"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến thiên văn học  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181016233813
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.139 seconds
 +Preprocessor visited node count: 961/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25673/​2097152 bytes
 +Template argument size: 998/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1277/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.68 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 110.004 ​     1 -total
 + ​41.05% ​  ​45.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​33.11% ​  ​36.420 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.06% ​  ​29.769 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.38% ​  ​25.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 + ​12.73% ​  ​14.003 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.03% ​  ​13.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 +  8.13%    8.946      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Astronomy-stub
 +  6.17%    6.791      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NE-asteroid-stub
 +  5.57%    6.124      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​833581-0!canonical and timestamp 20181016233813 and revision id 26398068
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
1862--2135-aristaeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)