User Tools

Site Tools


1877--2930-euripides-la-gi

2930 Euripides là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, which was được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels in 1960. Nó được đặt theo tên Euripides, ancient Greek dramatist.

Euripides là một C-type asteroid, meaning that it is dark in colour, and carbonaceous in composition.

1877--2930-euripides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)