User Tools

Site Tools


1879--3323-turgenev-la-gi

3323 Turgenev là một tiểu hành tinh [[vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ở 1979. Nó được đặt theo tên Ivan Turgenev, Nga writer.

1879--3323-turgenev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)