User Tools

Site Tools


1880--3828-hoshino-la-gi

Hoshino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Suzuki, K. và Urata, T.
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3828
Tên thay thế 1986 WC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0638408
Viễn điểm quỹ đạo 3.2728490
Độ lệch tâm 0.0329838
Chu kỳ quỹ đạo 2059.9045417
Độ bất thường trung bình 219.00821
Độ nghiêng quỹ đạo 6.17240
Kinh độ của điểm nút lên 222.17432
Acgumen của cận điểm 278.56057
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

3828 Hoshino (1986 WC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1986 bởi Suzuki, K. và Urata, T. ở Toyota.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3828 Hoshino
1880--3828-hoshino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)