User Tools

Site Tools


1892--2622-bolzano-la-gi

Bolzano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Brožek
Nơi khám phá Kleť
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2622
Đặt tên theo Bernard Bolzano
Tên thay thế 1981 CM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6882670
Viễn điểm quỹ đạo 3.3124964
Độ lệch tâm 0.1040250
Chu kỳ quỹ đạo 1898.2927441
Độ bất thường trung bình 219.20100
Độ nghiêng quỹ đạo 11.01788
Kinh độ của điểm nút lên 134.78887
Acgumen của cận điểm 219.43868
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

2622 Bolzano (1981 CM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1981 bởi Ladislav Brožek ở Đài thiên văn Kleť. Nó được đặt theo tên nhà toán học Bernard Bolzano.[1]

  1. ^ http://www.klet.org/names/view.php3?astnum=2622

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2622 Bolzano

1892--2622-bolzano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)