User Tools

Site Tools


1902--2830-greenwich-la-gi

2830 Greenwich là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở 1980. Nó được đặt theo tên Greenwich, London borough.

1902--2830-greenwich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)