User Tools

Site Tools


1916--1955-mcmath-la-gi

1955 McMath là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. 1955 McMath được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1963 bởi F. K. Edmondson.

1916--1955-mcmath-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)