User Tools

Site Tools


1919--2045-peking-la-gi

Peking
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám phá Nanking
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2045
Đặt tên theo Bắc Kinh
Tên thay thế 1964 TB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2440823
Viễn điểm quỹ đạo 2.5146207
Độ lệch tâm 0.0568513
Chu kỳ quỹ đạo 1340.5602440
Độ bất thường trung bình 122.56535
Độ nghiêng quỹ đạo 6.91472
Kinh độ của điểm nút lên 11.23115
Acgumen của cận điểm 197.65633
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

2045 Peking (1964 TB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nanking. Nó được đặt theo tên Peking, capital city thuộc Trung Quốc.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2045 Peking
1919--2045-peking-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)