User Tools

Site Tools


1937--3639-weidenschilling-la-gi

3639 Weidenschilling (1985 TX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM). Nó được đặt theo tên Dr. Stuart J. Weidenschilling of the Planetary Science Institute.

1937--3639-weidenschilling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)