User Tools

Site Tools


1956--3142-kilopi-la-gi

3142 Kilopi (1937 AC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1937 bởi A. Patry ở Nice. The name là một pun, as kilo pi equals one thousand times pi, which is approximately 3142.[1]

1956--3142-kilopi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)