User Tools

Site Tools


1963--3043-san-diego-la-gi

3043 San Diego là một tiểu hành tinh vòng trong của vành đai chính được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ngày 30 tháng 9 năm 1982 ở Đài thiên văn Palomar. Nó thuộc họ Hungaria.[1] Tên ban đầu của nó là 1982 SA, nhưng ngày 3 tháng 5 năm 1984, nó được đặt theo tên thành phố San Diego, California.

  1. ^ Spratt, Christopher E. (tháng 4 năm 1990). “The Hungaria group of minor planets”. Royal Astronomical Society of Canada, Journal (ISSN 0035-872X) 84 (2): 123–131. Bibcode:1990JRASC..84..123S. 
  • Curtis Peebles, Asteroids: A History, 2000, Smithsonian Institution, ISBN 1-56098-389-2.
1963--3043-san-diego-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)