User Tools

Site Tools


1964--2160-spitzer-la-gi

2160 Spitzer (1956 RL) là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2160 Spitzer

1964--2160-spitzer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)