User Tools

Site Tools


1976--12799-von-suttner-la-gi

For the Nobel Laureate see Bertha von Suttner

12799 von Suttner là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1389.9060620 ngày (3.81 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
1976--12799-von-suttner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)