User Tools

Site Tools


2003--11152-oomine-la-gi

11152 Oomine (1997 YH5) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 25 tháng 12 năm 1997 bởi T. Kobayashi tại Oizumi.

2003--11152-oomine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)