User Tools

Site Tools


2024--12802-hagino-la-gi

Hagino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12802
Tên thay thế 1995 XD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0579877
Viễn điểm quỹ đạo 2.7741513
Độ lệch tâm 0.1482084
Chu kỳ quỹ đạo 1371.7107519
Độ bất thường trung bình 94.39350
Độ nghiêng quỹ đạo 3.62195
Kinh độ của điểm nút lên 64.86430
Acgumen của cận điểm 39.10428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12802 Hagino (1995 XD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12802 Hagino
2024--12802-hagino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)