User Tools

Site Tools


2052--10825-augusthermann-la-gi

Augusthermann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10825
Tên thay thế 1993 SF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9720598
Viễn điểm quỹ đạo 2.5724850
Độ lệch tâm 0.1321200
Chu kỳ quỹ đạo 1251.0913600
Độ bất thường trung bình 97.25123
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77011
Kinh độ của điểm nút lên 105.68293
Acgumen của cận điểm 256.37326
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10825 Augusthermann (1993 SF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1993 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên August Hermann Francke, a German theologian.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2052--10825-augusthermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)