User Tools

Site Tools


2113--13085-borlaug-la-gi

13085 Borlaug (tên chỉ định: 1992 HA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 23 tháng 4 năm 1992. Nó được đặt theo tên Norman Borlaug, an American agronomist, humanitarian, và Nobel Peace Prize laureate.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13085 Borlaug
2113--13085-borlaug-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)