User Tools

Site Tools


2116--13928-aaronrogers-la-gi

Aaronrogers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13928
Tên thay thế 1987 UT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7689651
Viễn điểm quỹ đạo 2.8958791
Độ lệch tâm 0.2415759
Chu kỳ quỹ đạo 1301.0954175
Độ bất thường trung bình 293.28115
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12146
Kinh độ của điểm nút lên 296.10476
Acgumen của cận điểm 49.41642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13928 Aaronrogers (1987 UT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1987 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

2116--13928-aaronrogers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)