User Tools

Site Tools


2175--11005-waldtrudering-la-gi

11005 Waldtrudering (tên chỉ định: 1980 PP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Richard Martin West ở Đài thiên văn La Silla ở Chile, ngày 6 tháng 8 năm 1980. Nó được đặt theo tên Waldtrudering, an area thuộc München, Germany.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
2175--11005-waldtrudering-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)