User Tools

Site Tools


2222--14664-vandervelden-la-gi

Vandervelden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14664
Tên thay thế 1999 BY25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9654799
Viễn điểm quỹ đạo 3.3185759
Độ lệch tâm 0.0561892
Chu kỳ quỹ đạo 2034.2928660
Độ bất thường trung bình 23.67076
Độ nghiêng quỹ đạo 15.87950
Kinh độ của điểm nút lên 332.77413
Acgumen của cận điểm 9.54731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

14664 Vandervelden (1999 BY25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1999 bởi T. Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14664 Vandervelden
2222--14664-vandervelden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)