User Tools

Site Tools


2235--13681-monty-python-la-gi

Asteroid 13681 Monty Python, was được phát hiện ngày the 7 tháng 8 năm 1997 bởi Miloš Tichý và Zdeněk Moravec ở Đài thiên văn Kleť gần České Budějovice, Cộng hòa Séc. It has a period of 5 năm, 61 days.

Nó được đặt theo tên the British television show Monty Python's Flying Circus.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13681 Monty Python
2235--13681-monty-python-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)